Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Mere IPARD za ruralni razvoj, uzgoj voća i povrća

Mere IPARD za ruralni razvoj, uzgoj voća i povrća

dani ferrari

IPARD traktor Ferrari

Mere IPARD za kupovinu traktora do 100  kW snage – Jedna od mera podrške ruralnom razvoju su i investicije u sektoru za vo?e i povr?e. Nakon objavlji-vanja konkursa, prijave koje stignu potpune, pravo-vremeno i u skladu sa uslovima akta o provo?enju mera i javnog konkursa ?e biti pregledane po redosledu njihovog pristizanja.

Nakon što IPARD agencija obradi javni formular. Na temelju kriterijuma rangiranja formira se rang lista. U slu?aju kada postoji više projakata s istim brojem bodova, prednost dobija projekat s ranijim datumom podnošenja kompletne prijave. U slu?aju kada postoji manji broj prijava koje ispunjavaju uslove i koje su prihvatljive, rang lista ne?e biti formirana. Nakon administrativne kontrole, prihva-tljive prijave ?e biti proverene na licu mesta od strane IPARD agencija i nakon toga ?e biti sklopljen ugovor.

Mere IPARD za ruralni razvoj, uzgoj vo?a i povr?a

Prihvatljive investicije u sektoru proizvodnje vo?a poljoprivredna gazdinstva sa minimum 2 i maksi-mum 20 ha jagodastog vo?a i minimum 5 i maksimum 100 ha drugog vo?a prihvatljiva su za:

Kupovinu traktora (do 100 kW), mašine i opreme;

1.Izgradnja / proširenje / renoviranje / modernizaciju zašti?enog prostora (pokrivenog staklom i / ili plastikom), kao i kupovinu opreme i / ili materijala za proizvodnju vo?a, hortikulturu i rasadni-?ku proizvodnju;

2.investiranje u sisteme protivgradne zaštite na gazdinstvu za vo?njake (uklju?uju?i ra?unarsku opremu);

3.investiranje u sisteme za navodnjavanje na gazdinstvu koriste?i podzemne vode (izvori, bunari) i površinske vode (reke, jezera i rezervoari) i izgradnju sistema za navodnjavanje uklju?uju?i pumpe, cevi, ventile i prskalice koji ?e zameniti stare neefikasne sisteme i pridoneti uštedi u koli?ini potro-šene vode;

4.investiranje u izgradnju i / ili rekonstrukciju i / ili opremanje skladišnih kapaciteta za vo?e, uklju?uju?i ULO kapacitete.

  Milena Zafirovi? Stojanovi?, dipl. inž.

foto pixabay.com

 Povoljni krediti sa nula posto kamate LAFARGE Beo?in – Moje gazdinstvo. Izgradnja silosa, podnih skladišta , staja, prostora za uzgoj stoke …

Lafarge krediti MOJE GAZDINSTVO su:

  • Fiksni
  • Dinarski ili indeksirani u evrima
  • Bez troškova obrade
  • Sa nepromenljivim kamatnim stopama

Maksimalan iznos za dinarske kredite je 1.000.000 dinara, a za kredite indeksirane u evrima 20.000 evra. U pojedina?nim slu?ajevima mogu?e je i odobrenje viših iznosa kredita u skladu sa potrebama projekta.

Potrebna je kupovina najmanje 40% Lafarge proizvoda.