Monday, 22 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Medovina – vino od starina za zdravlje i uživanje

Medovina – vino od starina za zdravlje i uživanje

medovina

Medovina

Medovina – vino od meda je kao što je ve? poznato bilo pi?e starih Slovena odakle i poti?e prva prozvodnja ovog napitka, gde se kao osnovna sirovina koristi med. Med se u po?etku koristio isklju?ivo samo za ishranu, a nešto kasnije po?eo je da se meša sa raznim dodacima pi?a, trava i tako je nastala medovina.

Stari Grci su spravljali ovaj napitak mnogo pre nego što su otrkrili pojam” vino “ i medovina se smatrala pi?em bogova koje je potrebna kako u bogatstvu tako i u siromaštvu. Vremenom sa nastankom nekih drugih pi?a spravljanje medovine polako pada u zaborav, da bi posle dosta godina ponovo dobila na zna?aju

U današnje vrema medovina ponovo postaje popularna i sve traženija na tržištu. U po?etku proizvodnja medovine nastala je jer se pojavila velika koli?ina meda na tržištu koja nije mogla da se proda. Danas je medovina jako traženo pi?e zbog svojih specifi?nih karakteristika. Kao što je ve? re?eno medovina je danas jako traženo pi?e mada se retko može na?i kao komercijalizovana proi- zvodnja, što zna?i da se još uvek najviše proizvodi na individualnim doma?instvima.

 Medovina – vino od starina za zdravlje i uživanje

Spravljanje medovine

Postoji više na?ina spravljanja medovine, a uglavnom tu razliku u na?inu spravljanja ?ine:

  • izbor meda  i
  • razli?itost dodatih sporednih sirovina u toku proizvodnje.
U daljem tekstu opisa?emo najbolji i najrasprostranjeniji na?in spravljanja medo- vine za sada.  Proces spravljanja medovine je veoma sli?an spravljanju drugih vina. Za spravljanje medovine obavezni su slede?i sastojci: – Med kao osnovna sirovina – Voda – Kvasci
Med kao osnovna sirovina je najbitniji u spravljanju medovine jer od vrste i kvaliteta meda zavisi i kvalitet medovine ( kao i kod pojma grož?e – vino ). Po izboru proizvo?a?a može se umesto meda koristiti i mednjikovac.
Kvasci: dodavanje kvasaca je u svakom slu?aju opravdano s obzirom da med u svom sastavu ne poseduje nikakve kvasce ( za razliku od na primer grož?a koje na pokožici ve? poseduje odre?eni procenat pozitivnih kvasaca ) pa ih je zato neophodno dodati u cilju podsticanja fermentacije.
Voda se dodaje u cilju razblaženja meda. U toku proizvodnje treba dodati destilovanu, ali u slu?aju nedostatka destilovane vode potrebno je vodu koja se koristi u cilju razblaženja prokuvati, kako bi se uklonio hlor koji u toku fermentacije stvara hlorifehole koji imaju ukus na plastiku.
 
Postupak spravljanja medovine
Kao što je ve? napomenuto najpre je potrebno odabrati vrstu meda. Za spravljanje medovine najbolje je koristiti livadski med kako zbog svog sastava tako i zbog karakteristi?ne tamnije boje ( uobi?ajeno je da se koristi med tamnije boje ).
Postupak spravljanja je slede?i:
Odmeri se 28 – 30 kg. nektarskog meda i razmuti u 100 lit.vode ( prokuvane ).Dobro se izmeša da bi masa postala te?na.Ovo je takozvani osnovni rastvor.
Osnovni rastvor se zatim prokuva ( t.z.v. sterilizacija rasvora). Dok se rastvor kuva sa površine se obavezno uklanja pena koja se tom prilikom stvara. Po završetku kuvanja ukloni se sva površinska pena i ostavi se da se rastvor ohladi na 20 C. Ovako ohla?enom rastvoru doda se 60 gr. kalimetabisufita i 10 gr.tanina. Nakon ovoga neophodno je sada dodati i selekcionisani kvasac koji ima ulogu da izazove vrenje. Ovako pripremljena smesa ostavi se sada u prostoru za vrenje t.j. fermentaciju.
Prostorija kao i sudovi moraju biti potpuno ?isti hemijski ispravni. Sud mora biti prekriven platnom. Vrenje se odvija na temperaturi od 18 – 20 stepeni Celzijusovih. Kao i kod svake fermentacije obavi?e se najpre burno vrenje. Završetak burnog vrenja utvr?uje se na uobi?ajeni na?in. Nakon završene burne fermentacije rastvor preto?i se u druge sudove u kojima se nastavlja tiho vrenje. Kada se završi i tiho vrenje preto?i se još jednom i dobijeni rastvor sada ve? medovina ostavi se na dozrevanje nekoliko meseci.
Medovina dobijena ovakvim postupkom ?uva se u suvoj i hladnoj prostoriji. Medovina – vino od meda je u isto vreme pi?e, hrana, lek.
Prilikom ispitivanja medovine došlo se do parametara da medovina sadrži:
– 13% alkohola
– 5% ekstrakta
– 0,17% mineralnih soli.
Treba naglasiti da medovina nije vešta?ko pi?e jer se dobija fermentacijom prirodnog meda , pa je zbog svega što smo naveli jako traženo pi?e. Medovina je prijatnog ukusa i izražene arome koja poti?e od vrste meda koji je koriš?en.
Mo? medovine: Za razliku od drugih pi?a posle konzumiranja medovine ( podrazumeva se u odre?enim koli?inama ) ne javlja se glavobolja niti neki drugi negativni simptomi. Medovina sadrži veliku koli?inu vitamina B i aminokiseline koje stimulišu razvoj proteina koji deluju pozitivno na izdržljivost i relaksaciju organizma.
Medovinu zovu još i  “eliksir života “„ zbog svog sastava i jako pozitivnog delovanja na organizam. Ovaj vrlo vredan napitak deluje tako što podsti?e apetit, ja?a i okrepljuje organizam i usporava starenje.
Napomena: Iako je medovina izuzetno koristan napitak treba je koristiti u ograni?enim koli?inama sa obrazloženjem da u sebi sadrži 13 % alkohola.
autor: Petkani? Zorica     PSSS  Negotin
fotp:pixabay.com