Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Mašinsko orezivanje vinove loze – daleka budućnost ?

Mašinsko orezivanje vinove loze – daleka budućnost ?

Mašinsko orezivanje vinove loze –  Prednosti ovakvog orezivanja ogledaju se u višestrukom smanjenju troškova u odnosu na ru?nu rezidbu, grozdovi i bobice su sitniji i grozdovi su ravnomernije raspore?eni. Nedostaci su što se grozdovi mogu razviti u unutrašnjosti što dovodi do neravnomernog zrenja i neujedna?enog kvaliteta.

 Iako se se danas u svetu u najve?oj meri vinove loze reže ru?no koriš?enjem mehani?kih, pneumatskih i elektri?nih makaza, sve se više u upotrebi mogu sresti razli?ite mašine za rezidbu. Primena mehazacije za rezidbu vinove loze neminovnost je savremenog vinogradarstva. Ona je uslovljena nedostatkom kvalifikovane radne snage za obavljanje kvalitetne rezidbe i velikim troškovima Ijudskog rada.

Prednosti ovakvog orezivanja ogledaju se u višestrukom smanjenju troškova u odnosu na ru?nu rezidbu, grozdovi i bobice su sitniji i grozdovi su ravnomernije raspore?eni. Nedostaci su što se grozdovi mogu razviti u unutrašnjosti što dovodi do neravnomernog zrenja i neujedna?enog kvaliteta. Pored toga, vinogradi orezivani mašinskim putem imaju tendenciju da prerode, pa kasnije treba prorediti plodove. Prore?ivanje se tako?e može obaviti mašinama za orezivanje, uz odre?ene adaptacije.

Mašinsko orezivanje vinove loze

 Mnogo bolji na?in mašinskog orezivanja vinograda je tzv. predorezivanje, tj. mašinsko orezivanje koje ?e se zatim dovršiti ru?no.
Prednosti ovakvog orezivanja ogledaju se u višestrukom smanjenju troškova u odnosu na ru?nu rezidbu, grozdovi i bobice su sitniji i grozdovi su ravnomernije raspore?eni.
Da bi se mašinsko predorezivanje uspešno obavilo, prethodno treba prilagoditi vinograd mašinama. To podrazumeva gajenje vinove loze u sistemima gde su lastari vertikalno ili skoro vertikalno vo?eni. Žice moraju biti zategnute da ne bi došlo do njihovog odsecanja a zemljište mora biti izravnato. Nakon prolaska mašine, vrši se dopunsko ru?no orezivanje ?ime se predugi lastari skra?uju na željenu dužinu, kao i orezivanje oko stubova gde mašina ne može da pri?e. Ovakvom primenom naizmeni?nog mašinskog i ru?nog orezivanja dokazano se smanjuje i rizik od bolesti eutipoze.

 Mašinsko orezivanje vinove loze – daleka budu?nost ?

 Orizzonti.

  Poslednjih godina, u kalifornijskim vinogradima može se sresti i robot koji samostalno orezuje vinovu lozu. Opremljen je stereoskopskim kamerama koje snimaju 15 frejmova u sekundi i skeniraju ?itav ?okot. Kompjuter koristi veliki broj slika koje se preklapaju da bi dale trodimenzionalnu sliku loze. Nakon toga robot primenjuje pravila orezivanja koja se unose softverski. Ova pravila vode „ruke” robota odre?uju?i koje izdanke da odseku hidrauli?nim makazama, a koje da ostave i gde da skrate na odre?enu dužinu. Ovi roboti se karakterišu preciznim rezanjem, sposobnoš?u da orezuju dva reda istovremeno, radom u dnevnim i no?nim uslovima. Da bi orezao jedan hektar vinograda, robotu je potrebno oko 9 sati, zavisno od gustine. Poljska testiranja se i dalje obavljaju, a krajnji cilj je pove?anje brzine i kvaliteta orezivanja. Jedan od modela robota koji orezuju vinograd je i Autonomous Grape – Vine Pruner.

Nemanja Nišavi?

prilagodio: ?or?e Simovi?, Poljoprivreda.info