Friday, 20 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Manitna – mlečno kisela vina

Manitna – mlečno kisela vina

manita vinaVino je preto?eno i sada je potrebno posvetiti se negovanju vina. Ukaza?emo na neke probleme u toku daljeg postupka gajenja vina. MANITNA-MLE?NO KISELO VINO – je poznato kao i manitno vrenje. Me?utim bolest se sastoji u razlaganju dva še?era (glukoze i fruktoze) pod delovanjem nekoliko vrsta bakterija. uz eventualnu popravku njenog aciditeta. Hla?enje šire u toku vrenja je tako?e obavezno.

Manitna – mle?no kisela vina

PREVRNUTO VINO : je prvenstveno bolest crnih vina. Bolesno vino se lako prepoznaje, jako je bljutavo i mutno. Slaba kiselost i povišena tempe – ratura bitni su uslovi za razvi?e bakterija. Me?utim bakterije koje izazivaju ovu bolest nisu toliko rasprostranjene u onoj meri kao ostale mle?ne bakterije vina.
A osim toga izuzetno su osetljive prema sumpordioksidu, tako da se mogu suzbijati vrlo malim dozama tog antiseptika. Popravka prevrnutog vina je prakti?no nemogu?a. U lakšim slu?ajevima, izgubljeni aciditet nadokna?uje se dodavanjem limunske kiseline, a pored nje se dodaje i 20-25 g/hl tanina.
GORKO VINO : nije upotrebljivo zbog prevelike koli?ine mle?ne i sir?etne kiseline i gorkog ukusa koji se može ukloniti ili nestati vremenom. Bakterije koje napadaju vino su osetljive prema bakru – 5mg/l  bakra predstavlja baktericidnu dozu. Me?utim tu koli?inu bakra šira sadrži gotovo redovno pa je to verovatno razlog što se ova bolest re?e javlja danas nego ranije pre uvo?enja bakarnih preparata za zaštitu vinove loze od plamenja?e. Gorka materija se može ukloniti iz vina aktivnim ugljem i mlekom, odnosno kazeinom, ali vino ostaje neupotrebljivo zbog prisustva drugih sastojaka naro?ito isparljivih kiselina.
SLUZAVO VINO : je bolest prvenstveno slabih belih vina. Napadnuto vino se zamuti i postane viskozno, a pri prelivanju iz ?aše u ?ašu razvla?i se u vidu tankih niti. Prisustvo še?era i u najmanjoj koli?ini, bitan je uslov za pojavu bolesti. Le?enje se sastoji u aeraciji, sulfitaciji i primeni bentonita.

dipl.ing.polj. Teodor Prvulovi?  PSSS Negotin