Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Maline letnji i jesenji tip – Meeker sorta

Maline letnji i jesenji tip – Meeker sorta

pb-maline-zbunMaline se u odnosu na period plodonošenja i frekvenciju pojave istog, dele na dva osnovna tipa. LETNJI TIP – odnosno kultivari dvogodišnjeg tipa maline, koji plodonose jednom tokom godine, uglavnom sredinom leta.

  •    Vilamet (Willamette)

  •    Miker (Meeker)

  •    Tulamin (Tulameen)

JESENJI TIP

Sorte jednogodišnjeg ili dvorodnog tipa maline, koje ostvaruju manji prinos u navedenom periodu, a ve?i krajem leta i u jesen, odnosno sve do jakih mrazeva na kraju sezone.

  •    Polka

  •    Polana

Razlika izme?u ova dva tipa maline ogleda se u ciklusu plodonošenja biljaka. Maline imaju višegodišnji koren (živi više od dve godine) i krunu (korenov vrat – mesto na prelazu korena u nadzemni sistem), te nadzemni sistem (izdanci) koji živi samo dve godine. U prvoj godini rasta, novi izdanci, koji su naravno jednogodišnji, kod sorti maline koje pripadaju letnjem tipu, obezbe?uju samo vegetativni rast (ne proizvode plodove).

Jesenji tip maline nosi plodove na vrhu ovih jednogodišnjih izdanaka za ve?inu sorti posle prvog avgusta. Tako?e, kod ovog tipa, razvoj plodova se nastavlja i u srednjoj zoni duž izdanka, a time i formiranih redova, ali i prema osnovi prirasta sve do prvog jakog mraza. Drugog leta, izdanci koji su se pojavili predhodne godine, kod letnjeg tipa maline ?e proizvesti plodove tokom leta u periodu oko mesec dana, te potom odumiru. Kod jesenjeg tipa maline, izdanak koji se pojavio i plodonosio predhodne jeseni ?e plodonositi na svom ostatku, dakle prema osnovi, te potom u leto odumreti. Kako se jednogodišnji izdanci pojavljuju svake godine i rastu konkurentno sa dvogodišnjim, proizvodnja plodova se nastavlja iz godine u godinu za oba tipa maline spram kriterija plodonošenja. Jedina razlika je u tome da bilo koji izdanak letnjeg tipa maline ima samo jedan rod, dok kultivari jesenjeg tipa mogu imati dva roda na istom u dve razli?ite sezone.

Maline letnji i jesenji tip – Meeker sorta

Prema drugom kriterijumu, boji ploda, maline se dele na: crvene, crne, purpurne i žute. Crvene i crne maline su odvojene, zasebne vrste, dok su purpurne maline hibridi izme?u ova dva genotipa. Ve?ina malina žute boje ploda su prirodne kolor varijante crvenih, te su one identi?ne njima na svaki drugi na?in. Sorte koje pripadaju letnjem tipu maline dominantno imaju crveno obojene plodove pretežno svetlijih nijansi, ali obuhvataju i one koje imaju žuto obojenu pokožicu ploda.

Glavna razlika izme?u maline i kupine je u na?inu odvajanja ploda od peteljke u vreme berbe. Kod maline se plod prilikom berbe odvaja od srži, poznatoj kao plodište, istu ostavljaju?i na biljci kada se ubere. Rezultat su plodovi maline sli?ni naprstku, sa šupljinom u centru ( jedan od razloga zašto malina ubrzo nakon berbe kalira). Kupina se, s druge strane, odvaja od baze plodišta tako da ubrani plodovi uklju?uju i srž kao svoj sastavni deo. Isti je slu?aj i sa hibridima maline i kupine. Dakle, sada je jasno mogu?e razlikovati crnu malinu od kupine.

MIKER (Meeker) – Sorta razvijena 1967 g. ukrštanjem Vilameta i Katberta. Plodovi su srednje veli?ine, srednje crveni, ?vrsti, sa dobrim ukusom. Zri sredinom leta, plodovi se lako odvajaju i veoma je pogodna za mašinsko branje. Sjedinjene Ameri?ke države su tre?i najve?i proizvo?a? maline u svetu, a država Vašington nacionalni lider u produkciji crvene maline koja je u 2010. godini ostvarila produkciju od oko 31.818 t industrijske maline. Sve ovo je zasluga kultivara MEEKER koji je najviše uzgajana sorta maline na pacifi?kom severozapadu (Vašington, Oregon i Britanska Kolumbija, Kanada) i skoro više od ?etrdeset godina nakon nastanka zastupljenost kultivara MEEKER u produkciji maline za industriju na širem podru?ju Severne Amerike je 60%, dok ostatak pripada ostalim sortama, i to Willamette 30%, a 10% ostale sorte. Dakle zahvaljuju?i ovoj sorti, podru?je Vašingtona je postalo jedno od vode?ih regija sveta u produkciji maline.

izvor: hoya v.s.