Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Lucerkina buba česta štetočina na livadama

Lucerkina buba česta štetočina na livadama

lucerkina bubaLucerkina buba –  Ovo je jedna od najrasprostranjenijih šteto?ina lucerke, koja ?esto nanosi velike štete na lucerištima širom naše zemlje. ?esto se mogu videti mnoga lucerišta na kojima su, usled napada ove šteto?ine, ostqale samo stabljike bez liš?a.

 Najve?i napad lucerkine bube je u godinama  sa izrazito toplim i umereno vlažnim prole?em.

Lucerkina buba je dosta sli?na bubamari. Na vratnom štitu ima dve, a ne pokriocu osam crnih ta?aka. Le?na strana je žu?kasto crvene boje. Larve se razvijaju iz jaja, koja polažu ženke. Štete pri?injavju i bube i larve. Bube se pojavljuju u prole?e, naj?eš?e u drugoj polovini aprila, a naja?i napad na lucerku je u toku meseca maja. Kod slabijeg napada lucerkina buba samo delimi?no izgrize list, obi?no po ivici, a ako je napad jak ona ga potpuno uništi odnosno obrsti.

Lucerkina buba ?esta šteto?ina na livadama

SUZBIJANJE. Radi zaštite od ove šteto?ine lucerku treba tretirati nekim od efikasnih insekticida, ranije su to bili preparati na bazi DDT, zatim lindan, a danas imaju novi insekticidi koji se mogu lako nabaviti u poljoprivrednim apotekama.

 Pri velikom napadu lucerkina buba, lucerku treba pokositi, a kad se pokošena masa odstrani sa lucerišta, njega treba tretirati nekim insekticidom. Ako se ovako postupi, sa?uva se znatna koli?ina lucerke, efekat suzbijanja ove šteto?ine je bolji i troši se manja koli?ina preparata.

 

Dip. inž. sto?arstva Bilal Taji?

Leave a Reply