Sunday, 21 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » LUCERKIN rilaš napada mlade biljke u proleće

LUCERKIN rilaš napada mlade biljke u proleće

LUCERKIN  rilaš – Ova šteto?ina napada veliki broj biljaka, kao sto su še?erna repa, hmelj, vinova loza, pasulj, luk, grašak, lucerka, razne vo?ke. Štete su naro?ito velike u prole?e kada se hrani mladim biljkama.

Še?erna repa i grašak u vreme nicanja mogu biti toliko ošte?eni da se usev mora preorati. Imago je 9-12 mm dug, tamne boje. Rilica je kratka i debela.

LUCERKIN  RILAŠ napada mlade biljke u prole?e

Elitre i vratni štit su pokriveni gustim tamno sme?im ljuspicama pored kojih se u gomilicama pojavljuju žute ljuspice. Zadnja krila su redukovana. Odrasli insekti pojavljuju se na lucerištu još u aprilu. I pored toga što se u to vreme na lucerki mogu na?i so?ni meki izbojci, rilaši re?e prele?u na obližnje useve. Izvestan broj imaga ostaje na samom lucerištu. Za njih je karakteristi?no  da se hrane obi?no no?u, tako da ih je  vrlo teško uo?iti tokom dana, kada se zakopavaju u zemlju. Ošte?uju liš?e i pregrizaju vršne delove stabljike. Ako na jednom lucerištu  utvrdimo ve?i broj prema zemlji savijenih izbojaka možemo biti sigurni da je tu jak napad pomenutog rilaša. Veliki lucerkin rilaš koji je u prole?e napustio lucerište, vra?a se  tokom maja.

  Da bi položila jaja ženka se zakopava u zemlju na dubini od 2-5 cm, naj?eš?e oko korena lucerke. Kako dosad nisu na?eni mužjaci ove vrste, verovatno je da su jaja neoplo?ena. Larva se pili posle petnaestak dana i ubuši se u koren lucerke, gde provodi ?itavo razvi?e. Tek idu?e godine u junu ona odraste i pretvara se u lutku. Tokom života koji traje godinu dana, larva prvo grize korenove žilice, a zatim prodire u glavni koren na kome pravi rupe razli?itog oblika. Usled ošte?enja korena biljka dobija žutu boju i propada. Tokom leta na napadnutom lucerištu pojavljuju se karakteristi?na ,, žuta mesta “, odnosno grupe požutelih biljaka u ?ijim su korenovima larve lucerkinog rilaša koje poti?u obi?no od jedne ženke. Kad ošte?ene biljke uginu na lucerištima se vide ,, ogolela mesta”. Suzbijanje se izvodi hemijskim sredstvima npr. Fenitrotion, Lindan...Kad je lucerište jako napadnuto preorava se i tom prilikom treba odgovaraju?e  insekticide uneti u zemljište.

 Dipl. ing. polj. Šu?evi? Svetlana

Leave a Reply