Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Lucerka – seno ili senaža, šta je bolje ?

Lucerka – seno ili senaža, šta je bolje ?

Lucerka – se kod nas naj?eš?e konzerviše sušenjem i to prirodno na suncu i na zemlji sa ciljem dobijanja sena. Me?utim, pri tome dolazi do najve?ih gubitaka u hranljivim materijama, pa je preporuka pripremanje senaže od lucerke. Ovaj postupak konzervisanja kabaste sto?ne hrane ima brojne prednosti u odnosu na pripremu sena koje se ogledaju u manjim gubicima, manjoj zavisnosti od vremenskih uslova, iskoriš?avanju grubih hraniva koja se ne mogu sušiti za seno,uštedi u skladišnom prostoru, skoro neograni?enoj dužini ?uvanja …

         Pri proizvodnji senaže sa 1 ha dobija se više krmnih jedinica, nego pri spremanju sena (1000-1500) i silaže (300-400). Pri senažiranju postiže se za 30% više suve materije po jedinici površine, za 44% bolja je svarljivost proteina, odnosno u celini za 45% bolja je svarljivost SM, nego što je slu?aj pri spremanju sena trava.

Lucerka  – seno

         Košenje lucerke za senažu – se obavlja u prvoj polovini dana, ali tek pošto je sunce podiglo rosu. U toku popodneva i no?i pokošena masa se dovoljno provene, tako da se sutradan može pristupiti prikupljanju, seckanju, prevoženju i sabijanju mase.

         U letnjim mesecima (julu i avgustu) masa lucerka pokošena pre podne mo?e biti provenuta do dovoljnog nivoa suve materije ve? u popodnevnim ?asovima.Ukoliko su vremenski uslovi nepovoljni, pokošena masa mora da provede duže vreme na zemlji u cilju provetravanja, ali to dovodi i do pove?anja gubitka organske materije, a pre svega karotina. Koli?ina pokošene mase treba da bude srazmerna mogu?nostima da se ista za što kra?e vreme pokupi, usitni, preveze do silo-objekta i sabije. U protivnom, može do?i do presušivanja jednog dela pokošene mase, što ima za posledicu nanošenje šte?e i lošije sabijanje. Ukoliko se desi ovako nešto preporuka je da se presušena pokošena masa skladišti prva (donji sloj).

         Kombajniranje provenule mase treba zapo?eti pri nešto ve?em sadržaju vlage (oko 60%), jer se sa odmicanjem senažiranja, pove?ava procenat suve materije na polju, brže ili sporije. U cilju pove?avanja u?inka rada silo-kombajna, poželjno je da provenula masa iz dva ili tri otkosa bude prikupljena u jedan otkos. Nakon toga silo-kombajn u prolazu podigni?e masu sa zemlje pomo?u pik-ap ure?aja i secka je.Optimalna dužina odrezaka za pripremu senaže je 0,7-1,5 cm, zbog sadržaja suve materije. Na silo kombajnu može da se nalazi i specijalni ure?aj (aplikator) kojim se istovremeno iseckana masa tretira bakterijsko-enzimskim dodacima, u cilju ubrzavanja vrenja (fermentacije) i popravlja svarljivost sena?e. Ovaj postupak se može obavljati i naknadno, u samom silo-objektu, pri ?emu se rastvor inokulanata prska iz le?nih pumpi. Iseckana i tretirana masa ubacuje se u prikolicu, kojom se transportuje do silo-objekta.

Lucerka – seno

         Punjenje silo-objekta i gaženje – kvalitetna senaža može da se pripremi i u horizontalnim silo-objektima koji su najzastupljeniji kod nas, bez ulaganja u specijalne i skupe gra?evine vertikalnog tipa. Sabijanje provenule mase za senažu vrši se gaženjem traktorima. Ukoliko se prave manji silo- objekti mora se obratiti pažnja na njegove dimenzije.

         Najmanja širina treba da je 3 m da bi se omogu?ilo nesmetano gaženje traktorima po celoj površini. Prohodnost silo-objekta sa obe strane, kao i minimalna dužina od 10 m, omogu?ava lakše i brže kretanje traktorima koji gaze senažu. Suprotno tome, izgradnja jedne ?eone strane i male dužine objekta (5-8 m), jako uspora vaju i otežavaju gaženje. Punjenje objekta treba vršiti postepeno, u slojevima debljine 20-30 cm.

PSSS Leskovac

Savetodavac za sto?arstvo

mr Dejan Ran?elovi?

foto pixabay.com