Monday, 21 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » LUCERKA pred zimu, sačuvajte dobar prinos

LUCERKA pred zimu, sačuvajte dobar prinos

senaža pravi trenutak

LUCERKA pred zimu

LUCERKA pred zimu – Osim sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovaraju?ih primenjenih agrotehni?kih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma zna?ajan uticaj na prinos i kvalitet krme lucerke i njenu dugove?nost. Dobar balans izme?u visine prinosa i kvaliteta krme možemo uspostaviti jedino ukoliko pravilno odredimo vreme košenja. Zato lucerku treba kositi kada može da se dobije najve?i prinos biljne mase, najbolje hranljive vrednosti, a da pri tome dužina iskoriš?avanja lucerišta nije dovedena u pitanje. U našim uslovima to se postiže kosidbom u fazi po?etka cvetanja. Razmak izme?u otkosa ne bi trebalo da bude kra?i od mesec dana kako bi se ostavilo dovoljno vremena da se u listu sintetišu dovoljne koli?ine organske materije za narednu regeneraciju i ishranu korena.

U godini zasnivanja lucerišta prvi otkos trebalo bi obaviti što kasnije od uobi?ajenog košenja. Optimalno vreme košenja je u fazi punog cvetanja, pa do formiranja mahuna. Kasnijom kosidbom prvog otkosa biljkama se daje mogu?nost za bolje ukorenjavanje i preraspodelu biljnih hraniva, ?ime se pospešuje njegov ubrzani razvoj, kao i dobro formiranje krunice iz koje ?e u narednim porastima izbijati brojni pupoljci.

LUCERKA pred zimu, sa?uvajte dobar prinos

Drugi otkos u godini zasnivanja lucerišta obavlja se u poslednjoj dekadi avgusta, a poslednji krajem vegetacije. U godini zasnivanja lucerišta u po?etku razvoja velike štete mogu naneti korovi. Ukoliko je razvoj korova intenzivan, može se pristupiti ranijoj kosidbi u cilju suzbijanja korova. Kosi se u momentu kada su korovi u fazi pupoljenja, bez obzira na fazu razvoja lucerke. U tom slu?aju kosi se na visinu 8 do 10 cm, kako bi se lucerka što brže regenerisala. Takvom košenjem ?esto se oštete mlade mlade biljke lucerke, pa je bolje primeniti pravovremene i odgovaraju?e hemijske mere borbe protiv korova. Veoma bitan momenat u proizvodnji lucerke je i pravilno odre?ivanje vremena košenja poslednjeg otkosa u jesen. S obzirom na to da se u tom periodu lucerka priprema za prezimljavanje, poslednji otkos mora biti najmanje 50 dana pre nastupanja prvih jesenjih mrazeva.

Time se obezbe?uje dovoljno dug period da se koren i krunice obezbede hranom za prezimlja vanje i upešan po?etak vegetacije u prole?e. Zbog toga pri planiranju sistema kosidbe tokom godine potrebno je uzeti u obzir da razmak izme?u pretposlednjeg i poslednjeg otkosa bude nešto duži. U našim agroekološkim uslovima optimalno je da poslednji otkos obavi po?etkom novembra, a pretposlednji 45 dana ranije.

 

Sr?an Cvetkovi?,dipl.ing.poljoprivrede

Leave a Reply