Saturday, 16 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Lucerka dobar rast korena obezbeđuje prinos

Lucerka dobar rast korena obezbeđuje prinos

lucerka

Lucerka i prirast

Lucerka dobar rast korena – Lucerka pripada višegodišnjim leguminozama. Period eksploatacije je od 5-7 godina. Visina stabiljke je oko 80 cm. Obezbeđuje oko 80 t/ha zelene mase ili oko 20 t/ha sena. Prosečan sadržaj sirovih proteina u suvoj materiji je 19,8% a sirove celuloze 22,2%.

Odgovaraju joj srednje teška i duboka zemljišta, pH vrednosti od 6-7. Za uskorednu setvu se preporučuje od 15-20 kg/ha semena. Rokovi setve lucerke: od 15.03. do 30.04. odnosno leti od 01.08 do 31.08. Dubina setve: oko 2 cm.ucerka, dobar rast korena obezbeđuje prinos

Kako se radi o višegodišnjoj vrsti to se agrotehničkim merama, a u poslednje vreme i selekcionisanim postupcima posebno obraća pažnja korenovom sistemu. Od razvijenosti korenovog sistema u odgovarajućim uslovima u velikom stepenu zavisi produkcija vegetativne nadzemne mase. U početnom stadijumu koren se razvija sporo ali u povoljnim uslovima krajem prvogodišnje vegetacije prodire do dubine od 1 m raspodela korena u pojedinim slojevima zemljišta je različita. Najveći deo korenove mase nalazi se u sloju od 0-20 cm dubine, no za razliku od drugih ratarskih biljaka u dubljim slojevima se nalaze takođe značajne količine fiziološki aktivnog korena. Gajenje lucerke na više tipova zemljišta u različitim agrotehničkim uslovima, podrazumeva i različite agrotehničke mere pri zasnivanju i u toku gajenja.

Lucerka dobar rast

Preporuka je stručnjaka da lucerišta treba đubriti stajnjakom i mineralnim đubrivima, a u zavisnosti od tipa zemljišta. Pomenućemo nekoliko varijante za primenu agrotehničkih mera:

  1. stajnjak 2×30 t / ha u godinama pred setvu + 2 t/ha CaO + mineralno đubrivo NPK (75:75:75)

  2. stajnjak 2×30 t / ha u godinama pred setvu + 1 t/ha CaO + mineralno đubrivo NPK (75:75:75)

  3. stajnjak 2×30 t / ha u godinama pred setvu + 0,5 t/ha CaO + mineralno đubrivo NPK (75:75:75)

  4. stajnjak 2×30 t / ha u godinama pred setvu + bez CaO + mineralno đubrivo NPK (150:150:150)

  5. stajnjak 2×30 t / ha u godinama pred setvu + bez CaO + mineralno đubrivo NPK (75:75:75)+ KAN za svaki otkos po 200 kg/ha.

  6. stajnjak 2×30 t / ha u godinama pred setvu + bez CaO + mineralno đubrivo samo KAN za svaki otkos po 200 kg/ha

  7. stajnjak 2×30 t / ha u godinama pred setvu + 2 t/ha CaO + bez mineralno đubrivo.

Očekivani prinosi, kao rezultat sprovođenja ovakvih agrotehničkih mera, je 17,7 do 19,8 t/ha suvog sena godišnje u uslovima suvog ratarenja, odnosno do 80 t/ha prinos zelene mase.

Lucerka spada u one ratarske kulture koje zahtevaju intenzivnu negu u toku čitavog perioda iskorišćavanja. Ta nega se sastoji iz obavezne primene predsetvenih herbicida, redovna zaštita od insekata tokom vegetacije i tretiranje herbicidima u period mirovanja vegetacije. Samo čist i zdrav usev lucerke može obezbediti visoke prinose kvalitetne kabaste stočne hrane.

Jelena Stojiljković, PSSS Leskovac

foto pixabay.com

Lucerka dobar rast