Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » LUBENICA – antraknoza i plamenjača biljaka

LUBENICA – antraknoza i plamenjača biljaka

lubenica

Lubenica antraknoza

LUBENICA – antraknoza i plamenja?a. Vremenske prilike doprinose razvoju bolesti gajenih kultura. Me?u njima se javlja i plamenja?a lubenice. Simptomi na listu su u vidu svetlozelenog mozaika. Razvojem bolesti pege postaju žute i jasno oivi?ene ve?im lisnim nervima. U uslovima visoke vlažnosti, u okviru pega, sa nali?ja lista, dolazi do sporulacije parazita u vidu pojave sive prevlake. Zaraženi deo lista se suši, postaje krt i lomi se, ?esto pod utica jem ja?eg vetra ili kiše. Zaraženo liš?e ne opada, ali je njegova uloga u ishrani biljke smanjena što se odražava na prinos koji u slu?a jevima jake zaraze potpuno izostaje. Plodovi obi?no nisu zaraženi, ali su kržljavi i slabog kvaliteta.

   Zaštita: U zaštiti krastavca od plamenja?e kombinovati agrotehni?ke i hemijske mere, gajiti tolerantne i otporne sorte i hibride. Ne može se izostaviti upotreba fungicida koja treba da bude preventivna. Preporu?uje se preventivna primena fungicida Bravo, pri proizvodnji rasada ili pre rasadivanja.

Ovaj preparat se primenjuje još jednom posle rasadivanja. U ovo vreme se može primeniti i Folio Gold, ?ija se sistemnicna komponenta metalaksil brzo usvaja i sistemicno transportu je biljnim sokovima. U vreme intenzivnog porasta biljke, cvetanja i u pocetku formiranja plodova primenjuje se Ridomil Gold MZ, Ridomil Gold Plus. U periodu zrenja koristi se Quadris, preparat sa kratkom karencom


PSS Mladenovac
Ljiljana Krsmanovi? dipl.ing.

 

možete koristiti zaštitna sredstva u fazi cvetanja

Cvetanje lubenice Plamenja?a
Pepelnica
Fostonic 80 WP (0,3 %)
*Systhane 12 E (0,04 %)

lubenivca antraknozaANTRAKNOZA Jedan od najštetnijih patogena, koji prouzrokuje antraknozu razli?itih biljaka iz familije Cucurbitaceae (lubenice i dinje…) je Colletotrichum lagenarium. Simptomi bolesti se ispoljavaju na svim nadzemnim delovima biljaka: liš?u, stablu ( vreži) i plodovima.

U polju simptomi se jasno zapažaju na starijem liš?u pri osnovi vreže u vidu žutih, okruglastih do uglastih pega.U okviru pega suvo lisno tkivo se cepa i ispada, a pri ja?oj zarazi , pege prekrivaju ceo list, pa izgleda kao spržen.Na stablu su izražene krupne, ovalne pege, manje ili više ugnute u tkivo. Najtipi?niji simptomi antraknoze se javljaju na plodovima. Na njima se uo?avaju tamne, vodenaste, ugnute pege, ovalnog oblika, na kojima se obrazuje narandžasti eksudat sa konidijama.

Razorno delovanje patogena se, uglavnom , odvija u kori ploda, retko prodire dublje do semena. Sam razvoj patogena C. lagenarium, pospešuje toplo i kišovito vreme. Pored lubenice i dinje ova gljiva se razvija i na krastavcima, tikvama i nekim korovskim biljkama.

Preventivne mere zaštite mogu biti: gajenje otpornih sorti, trogodišnji plodored, uništavanje obolelih biljnih ostataka, proizvodnja semena isklju?ivo iz zdravih plodova i dezinfekcija semena. Tokom vegetacije treba koristiti fungicide na bazi cineba, ditana,benomila,maneba, mankozeba i dr. Ukoliko je vreme kišovito zaštitu treba obavljati svakih 10-12 dana.

Autor: Svetlana Šu?evi?, dipl.ing.polj.

Izvor: PSSS Novi Pazar

Leave a Reply