Tuesday, 13 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Lisna rđa pšenice u nekim regionima

Lisna rđa pšenice u nekim regionima

pšenica r?a

Pšenica r?a

Lisna r?a pšenice – Temperature vazduha doprinele su razvoju bolesti pšenice. Bolesti strnih žita smanjuju prinos u zna?ajnom obimu. Jedna od njih je i rdja. Ova bolest je najzna?ajnija bolest strnih žita, zna?ajnija od pepelnica i pegavosti. Treba pratiti razvoj na listu i postupiti u skladu sa stepenom napada.

 Postoje tri prouzrokova?a r?e na strnim žitima:

  • lisna r?a,

  • crna stablji?ina i

  • žuta prugasta.

Lisna r?a pšenice u nekim regionima

lisna r?a pšenice

Lisna r?a pšenice

U godinama epifitocija gubici mogu da budu veliki, zbog pove?ane, prevremenog sušenja i slabe nalivenosti zrna. Prose?ni gubici u prinosu iznose 10% a u godinama epifitocija 50-60%. U svetu je žuta prugasta r?a najraširenija, ?iji su simptomi u vidu r?astih pega. U toku zime se razvija na temperaturama 9 -12°C i posle vlaženja lista od tri sata ostvaruje se infekcija. Patogen se ne razvija na temperaturama iznad 25°C i ispod 2°C. Vlažno prole?e je izrazito pogodno za proizvodnju i nicanje spora i ostvarenje infekcije.

 Vetar je zna?ajan u širenju parazita sa ili bez kišnih kapi. Širi se na kratkom rastojanju u pore?enju sa drugim r?ama. Velike zaraze se ostvaruju ako je bila zna?ajna pojava prethodne godine. Štete od stablji?ine r?e su najve?e u Podunavlju. Lisna r?a je kod nas naj?eš?a

. Epifitoci je su retke, ali je redovno prisutna. Favorizuje je vlaga i toplo vreme. Tokom leta održava se na samoniklim žitaricama ili travnim korovima u sušnim ragionima.

Lisna r?a pšenice ponovo tokom ove zime

Mere zaštite

  • Usmeravaju se na mere obrade,

  • gajenju rezistentnih varijeteta i

  • primeni sistemi?nih protektivnih fungicida u fazi pojave lista zastavi?ara do po?etka klasanja.

 Bolje re?eno zaštita se usmerava na klas i poslednja 2-3 lista zastavi?ara kao nosioca prinosa. U slu?ajevima jakih infekcija koriste se sistemi?ni fungicidi sa kurativnim i eradikativnim dejstvom.

 Simptomi

 Ova r?a se pojavljuje na liš?u i lisnim rukavcima Uredopustule su sitne, okrugle r?asto-crvene boje i nepravilno rasute po gornjoj površini lista. Parazit prezimljava na mladim biljkama pšenice u uredo stadiju. Maximalno razvi?e pšenice nastaje od cvetanja do mle?ne zrelosti. Kratak period inkubacije,brojnost spora i njihovo rasejavanje omogu?ava brzi razvoj širih epidemija lisne r?e.

 Mere zaštite

  • Gajenje visokootpornih sorti

  • Preventivne mere ( uništavanje samoniklih biljaka u jesen pre nicanja novog useva )

  • Optimalno vreme setve

  • Hemijske mjere fungicidima na bazi triadimefona

  Literatura: Zaštita ratarskih kultura dr.Mladen Markovi?

 Izvor: PSSS Smederevo

PIS VOJVODINA SAVET

Ukoliko do faze prvog kolenca registrujemo 10% biljaka sa simptomima r?e treba sprovesti hemijske mere zaštite. Ovim tretmanom suzbijaju se i ostali patogeni lista.

Amistar Extra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5 – 0,75 l/ha

Acanto Plus (pikosistrobin + ciprokonazol) 0,6 l/ha

 

Leave a Reply