Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Limuzin rasa goveda za uzgoj krava – tele

Limuzin rasa goveda za uzgoj krava – tele

 

Karakteristika rase je potpuno pigmentirana crveno-sme?a boja dlake tela, sa svetlijim krugovima oko o?iju i svetlijom njuškom i dlakom izme?u butova. Sluznice su ruži?aste boje. Ova rasa živahnog temperamenta odlikuje se dugim trupom, širokim le?ima i ekstremno muskuloznim butovima, što ?ini osnovu za visoke vrednosti klani?nih osobina. Relativno duge i blago oborene sapi krava i niže težine teladi pri ro?enju (ženska 36 i muška 39 kg), omogu?uju teljenja bez ve?ih poteško?a. ?ak oko 92% poro?aja proti?e bez potrebe za pomo?i, a kod prvotelki teška teljenja su ispod 5%. Krave sa završenim porastom su teške oko 800, a bikovi 1.100 kg.

Limuzin rasa goV-397 Tarasveda za uzgoj krava – tele

Grla limuzinske rase postižu zadovoljavaju?e priraste u porastu i tovu. Ako se junad nakon odbijanja intenzivno hrane, postižu sa oko 10 meseci telesnu masu od 350 do 400 kg, a sa 12-14 meseci 450-500 kg, ostvaruju?i dnevne priraste od oko 1.200 g.

krava - tele
Sistem krava – tele

 Limuzinska rasa se posebno isti?e visokim randmanom klanja, od 62 do 65%, i po tome ?ini sam vrh kod tovnih goveda. Tome doprinose niske proporcije masti i kostiju u trupu. Meso je nežno i finog ukusa, a mast je u njemu povoljno raspore?ena unutar i izme?u miši?nih snopi?a.

 Zbog lakih teljenja, limuzinski bikovi su naro?ito pogodni za ukrštanje s drugim rasama, posebno mle?nim. Takva ukrštanja kod nas s crno-belim i crveno-belim mle?nim kravama dala su meleze koji su imali ve?e dnevne priraste u tovu, ve?i randman trupova i ve?e u?eš?e miši?nog i masnog, a manje koštanog tkiva u polutkama, u odnosu na grla ?iji su o?evi bili holštajn bikovi.

 savetodavac Zoran Kozlina

foto pixabay.com

Leave a Reply