Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Lešnik kako pravilno započeti plantažni uzgoj

Lešnik kako pravilno započeti plantažni uzgoj

Lešnik uzgoj – Program mera u redovnoj proizvodnji treba da doprinese posti­zanju maksimalnih prinosa dobrog kvaliteta lešnika, i to svake godine. To se postiže preko niza zahvata od kojih su najvažniji: rezidba, održavanje zemljišta, mineralna ishrana, navodnjavanje, i zaštita od bolesti i šteto?ina.

REZIDBA LESKE

Rezidba leske kao regulator rodnosti tek u poslednje vreme dobija svoj puni zna?aj. Iako je lešnik vo?ka koja se odavno uzgaja, ipak se rezidba kod ove vo?ke tek nedavno po?ela primjenjivati. Prolazila je kroz faze od one kad se mislilo da lesku ne treba orezivati, pa dalje, do povremenog prore?ivanja grma, zatim prikra?ivanja debljih grana, ali samo jednog dela, i do njene današnje primene

.Rezidbom se reguliše ravnoteža izme?u vegetativne i generativne aktivnosti. Posle desetak godina od sadnje na stalnom mestu leska postepeno po?inje smanjivati vitalnost, što vrlo ?esto dovodi do ne­redovne rodnosti. Reproduktivni organi nalaze se na jednogodišnjim gran?icama i treba preduzeti mere orezivanja ?ime ?e se osigurati dovoljan broj i dužina letnjih izdanaka. Prema mnogim au­torima najbolji se prinos postiže u slu?ajevima kad su gran?ice duže od 15 cm. Smatra se da je dobra ravnoteža ako je kod stabala starih 7 – 8 godina dužina gran?ica od 15 do 20 cm, odnosno kod stabala starih 15 – 20 godina – 15 cm, i kod stari­jih od 20 godina 10 cm.

Dužina gran?ica – letnjeg izdanka se uzima kao kriterijum u ocjenjivanju vitalnosti stabala u pojedinim periodima. Leska je heliofit i osvetljenje ima veliki uticaj na prinos.Najviše se cvetnih pupoljaka formira pri vrhu i po periferiji krune, a to su najbolje osvetljeni delovi. Stoga treba pravilno prore?ivati krunu, a naro?ito njen unutrašnji deo. Pravilno izvedena rezidba, a to zna?i dovoljno intenzivna svake godine, doprinosi kontinuiranom porastu letnjih izdanaka oko 15 -20 cm, bolja je oplodnja, ve?i je prinos i bolji kvalitet plodova. Iz prakti?nih razloga se preporu?uje re­zidbu izvoditi u fazi cvetanja ženskih cvetova kada se vidi šta je rodno a što nije, pa se ne?e desiti da se rezidbom smanji prinos. Rezidba u cilju podmla?ivanja izvodi se od 10. do 12. godine. Ovu rezidbu treba sprovoditi postepeno u toku 3 – 4 godine, naro?ito ako je re? o grmovima koji su formirani od više sadnica. Tehnika podmla?ivanja se sastoji u skra?ivanju grana na 50 cm od površine.

Lešnik kako pravilno zapo?eti plantažni uzgoj

ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA

Održavanje zemljišta treba prilagoditi svakom konkretnom slu­?aju. Svi se na?ini mogu koristiti, ali se vodi ra?una o mehaniziranoj berbi. Najbolje je u tom slu?aju jalovi ugar ili održavanje zemljišta u stalno obra?enom stanju. Dobre strane ovog na?ina su te da gajene biljke nemaju apsolutno nikakvu konkurenciju i maksimalno koriste raspoložive zalihe hrane i vode, u toku prole?a zasadi pod jalovim ugarom su manje osetljivi na mrazeve (golo zemljište odaje više toplote nego pokriveno)…i to bi bile prednosti, a mana je daleko više: visoki troškovi (mašine, gorivo, herbicidi), u kišno vreme prakti?no je nemogu?e u?i u zasade radi sprovo?enja zaštite, narušava se struktura zemljišta (zemljište se lako sabija) i uništava se prekopotrebna mikroflora i fauna zemljišta koja ustvari i ?ini zemljište plodnim i za gajene biljke prijateljskim staništem. Pre nego se po?ne sa berbom, izvrši se ravnanje površine i valjanje radi lakšeg sakupljanja plodova.

Primjenjuju se herbicidi za suzbijanje korova u redovima. Dobar kompromis u ve?ini slu?ajeva, predstavlja zatravljivanje me?urednog prostora dok se prostor u redu održava u stanju bez korova (tzv.herbicidni pojas širine 0,5 – 1 m sa svake strane). Prednosti su višestruke:

  • lako kretanje mehanizacije po vo?njaku,
  • spre?avanje erozije zemljišta,
  • poboljšava se penetracija vode u zemljište,
  • ?uva se zemljišna struktura, a
  • zemljište oboga?uje organskom materijom.

Na zatravljenim površinama minimalizovana je pojava korovskih biljaka.

MINERALNA ISHRANA

Leska dobro reaguje na ?ubrenje stajnjakom. Organska ?ubriva u kombinaciji sa mineralnim daju dobre rezultate. Ne treba gubiti iz vida da se delovanje ?ubriva može umanjiti nedostatkom vlage u zemljištu, što se ?esto doga?a. Orijentacione norme ?ubrenja leske su: N – 80 kg/ha, P2O5 – 40 kg/ha i K2O – 160 kg/ha.

NAVODNJAVANJE

?im se oseti nedostatak vlage u zemljištu, trebalo bi primeniti navodnjavanje. Najrentabilnije je da se vo?ke zalivaju prve godine posle sadnje. U ostvarivanju stabilnih prinosa voda je zna?ajan ?inilac. Navodnjavanje u sušnim uslovima je redovna mera od maja do kraja avgusta. Prose?no se ravnomerno raspodeli na ove mesece 950 do 1000 mm.

Gliši? Dragoljub  Savetodavac za vo?arstvo i vinogradarstvo

PSSS Mladenovac

foto pixabaz