Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Leska zasadi – podizanje zasada na pravi način

Leska zasadi – podizanje zasada na pravi način

leska zasadi

Leska zasadi na pravi na?in

Leska zasadi – podizanje zasada na pravi na?in

MERE I POSTUPCI ZA PODIZANjE ZASADA LESKE – Sr?an Stanojlovi?

U našem kraju su pove?ane površine pod leskom za 100 %, pa ?ak i više, kako zbog obezbe?enog plasmana preko ozbiljnih svetskih kompanija tako i zbog podrške Ministarstva poljoprivrede i životne sredine za nabavku regresiranog sadnog materijala.

Prilikom podizanja zasada mora se voditi ra?una o dobrom izboru parcele, klimatskim uslovima, pripremi zemljišta, ?ubrenju, izboru sadnog materijala i sorti leske, obaveznom navodnjavanju i mnogim drugim operacijama.

Podizanje jednog hekatra leske je pozamašna investicija i kre?e se i do 10.000 e/ha pa ?ak i više, tako da se greške u izboru parcele za lešnik i greške u samom podizanju zasada kasnije teško mogu ispraviti. Leski kao i ve?ini vo?nih vrsta najviše odgovaraju severne, severozapadne i severoisto?ne ekspozicije. Takvi položaji su hladniji i vlažniji i više pogoduju lešniku nego južne ekspozicije naro?ito na nižim visinama. Južne i zapadne ekspozicije su dosta toplije i suvlje pa ih treba izbegavati ali obzirom na obavezno navodnjavanje mogu se upotrebiti i takvi tereni. Na ve?im nadmorskim visinama mogu se birati i južne ekspozicije. Najbolji tereni za gajenje leske su iznad 300 metara nadmorske visine i treba izbegavati terene sa nadmorskom visinom ispod 100 metara, pogotovu u nekim kotlinama jer je tu izmrzavanje leske sigirno. Proizvodnja lešnika bez vode komercijalno nije zna?ajna. Pokušavano je gajenje lešnika u suvom vo?arenju ali su to sadnice zakržljale sa minimalnim prinosom i prva ozbiljna suša ?e dovesti do masovnog sušenja Vašeg zasada. U zadnje vreme se kod nas ne podižu zasadi bez postavljanja sistema za navodnjavanje, naj?eš?e KAP PO KAP. Pored izbora parcele, obezbe?ivanje vode za navodnjavanje veoma je važno da se zasad podigne sa zdravim i sortno ?istim sadnicama.

Leska zasadi – podizanje zasada na pravi na?in

Za podizanje zasada leske mogu se koristiti sadnice koje su kalemljene na Medve?u lesku koje rastu kao drvo ili sadnice žbunaste forme. Svaka opcija ima svojih prednosti i mana a za koje ?ete se odlu?iti zavisi pre svega od Vaše želje i mogu?nosti ali sadnice treba svakako nabavljati iz proverenih rasadnika koji su pod strogom kontrolom nadležnih inspekcija i Ministarstva poljoprivrede. Na žalost takvih rasadnika je malo i ne mogu da podmire potrebe proizvo?a?a. Od sorti kod nas se najviše gaje Istarski dugi, Halski džin, Rimski lešnik, Tonda romana, Tonda ?entile, Tonda gifoni i nešto manje Kraford. Koju sortu ?ete gajiti zavisi od iskustava na Vašem terenu i zainteresovanosti kupca tj. otkupljiva?a.

Posebnu pažnju treba obratiti na preduseve. Smatra se da je jako dobro da se prethodne godine pre duboke obrade izvrši tretiranje zemljišta nekim herbicidima da bi slede?e godine po sadnji imali manje problema sa korovima. Preporu?ena koli?ina je u zavisnosti od korova od 4 – 8 l/ha i najbolje ga je upotrebiti po skidanju predkulture. Dobre pretkulture za lesku su one koje se ranije skidaju da bi imali vremena da spremimo zemlju za sadnju kao što su strna žita, mahunarke i povr?e. Na svežim kr?evinama ne treba saditi lesku bez odmaranja zemljišta od 3 – 5 godina ali se preporu?uje sadnja lešnika tamo gde postoji opasnost od osipanja zemljišta usled erozionih procesa jer ništa tako dobro ne veže zemlju kao koren lešnika.

Leska zasadi 

Leska je vo?na kultura koja nije veliki probira? prema zemljištu. Pogoduju mu duboka, plodna, rastresita, propustljiva, slabo kisela zemljišta. Može se, ako mora, gajiti i na plitkim, suvim, slabo plodnim zemljištima ali se ona moraju dobro pripremiti za sadnju i obavezno navodnjavati. Posebno je važno da se izbegne gajenje leske na zemljištu gde se zadržava voda zbog njene velike osetljivosti na suvišak vode u zemljištu i preporu?uje se na nižim terenima da se obavezno uradi drenaža terena pre sadnje lešnika. Ukoliko se o tome ne vodi ra?una može do?i do sušenja usled nedostatka kiseonika u zemljištu a i pove?ana je opasnost od napada plamenja?e korena i raznih truležnica. Najbolja su zemljišta tipa gajnja?a i aluvijuma. Pre podizanja zasada obavezno je uraditi hemijsku analizu zemljišta u ovlaš?enoj instituciji ( PSSS – u, PF Beograd, PF Novi Sad, Institutu za zemljište itd.) i na osnovu preporuke za ?ubrenje zemljišta pristupiti popravci osobina i to dodati deo ?ubriva pre duboke obrade a deo pre dopunske obrade zemljišta. Ovaj deo u zavisnosti od kvaliteta zemljišta i mogu?nosti koriš?enja sopstvene mehanizacije može koštati od 700 do 2.500 e.

Kod lešnika se svakako preporu?uje podrivanje zemljišta podriva?ima ili riperima pre osnovne obrade jer tako pripremljeno zemljište ima mnogo bolji vazdušno – vodni – toplotni režim. Po završetku obrade i ?ubrenja pristupa se sadnji. Sadnja se sastoji od razmeravanja zemljišta za sadnju, obeležavanja sadnih mesta, kopanja jami?a i same sadnje. Kopanje jami?a za sadnju se može obaviti mašinski ili ru?no s tim što se za mašinsko kopanje zemljište mora odli?no spremiti da ne bi došlo do efekta „?aše“ tj. da se jami? pri prvom pljusku ne bi napunio vodom. Posle sadnje je obavezna mera zalivanje leske, pogotovu ako je prole?na sadnja u pitanju. Zasena za lesku nije potrebna jer je to kultura koja voli sunce i bez njega nema normalno zametanje roda i normalan porast. Prilikom izbora parcele mora se voditi ra?una o blizini puta, otkupnih mesta, sušara za sušenje ploda kao i nabavci mašina za skupljanje i ?iš?enje plodova. 

 MERE I POSTUPCI ZA PODIZANjE ZASADA LESKE – autor:  Sr?an Stanojlovi?

foto pixabay.com

Leska zasadi – podizanje zasad na pravi na?in