Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Hortikultura » LAVANDA u Srbiji – sasvim opravdana investicija

LAVANDA u Srbiji – sasvim opravdana investicija

Lavanda u Srbiji

LAVANDA u Srbij

LAVANDA  u Srbiji –  Da li ste pomislili da se bavite uzgojem ove mirisne biljke – LAVANDA!! Hibridna lavanda „Budrovka“, je otporni kultivar, pogodan za gajenje u kontinentalnim podru?jima jer podnosi temperature i do -20 ºC.  Budrovka uspeva na laganim zemljištima, peskovitim ili šljunkovitim, a pogodna su joj i glinasto – humusna zemljišta na kre?njacima ili kalcitnim stenama.

 Ne podnosi kisela i vlažna zemljišta. Optimalna pH vrednost zemlje za uzgoj lavande se kre?e izme?u 6,5 i 7,5 pH. Ako je zemljište kiselo može se popraviti dodavanjem kre?a, komposta i pepela. Površina za sadnju lavande mora biti potpuno izložena suncu.

Za sadnju su pogodni brežuljkasti tereni koji odgovaraju vinogradima. Pri gajenju lavande najve?i problem predstavljaju korovi. Oni su još ve?i problem pri ekološkom gajenju jer se ne smeju koristiti herbicidi koje je u konvencionalnom gajenju potrebno aplicirati izme?u redova zasada: u maju i junu pa i u avgustu. I pored upotrebe herbicida zemljište u zasadu treba i me?uredno obra?ivati. Mašinskom kultivacijom dok je zasad mlad ili pak ru?no kopanjem u starijim zasadima.

Preporu?ljiva je sadnja u prole?e (krajem aprila ili tokom maja) iz razloga što se tada mogu saditi manje sadnice Budrovke, koje su na tržištu znatno jeftinije. Jesenja sadnja zahteva ja?u i krupniju sadnicu koja je u mogu?nosti podneti zimske uslove.

Pre sadnje lavande, u jesen je potrebno pripremiti zemljište dubljim oranjem i dodavanjem ?ubriva (NPK 7:14:21 oko 500 kg/ha). U prole?e zemljište treba prihraniti sa oko 200 kg/ha KAN-a, a nakon plitke obrade zemljišta pristupiti sadnji lavande. Idu?ih godina u jesen se dodaje oko 400 kg/ha NPK a u prole?e oko 150 kg/ ha KAN-a. Ovo su orijentacione doze, jer je svakako pre sadnje potrebno izvršiti hemijsku analizu zemljišta i držati se dobivenih preporuka.

Sadnja biljaka se obavlja u redove smera sever-jug. Preporu?ivi razmaci sadnje su 150-200 cm izme?u redova, a unutar reda 80-130 cm. Tako za jedan hektar zasada treba od 5.000-7.000 komada sadnica. Lavandu treba umereno (oskudno) zalivati. To zna?i da zasad treba zalivati onda kada je suv.

U po?etnoj fazi lavanda u srbijirasta, nakon sadnje, treba mu više vode a kasnije manje. Dobro podnosi sušu, a suvišak vlage može dovesti do odumiranja korena i propadanja biljke. Jake kiše mogu smanjiti udeo eteri?nog ulja u cvetovima i do 50%.

U prvoj godini gajenja potrebno je obratiti pažnju na ja?anje busenova, kada lavandu treba rezati ?im po?ne stvarati cvet. Tada se sva snaga biljke usmeri na razvoj busena, a ne na razvoj cveta na slabim busenovima.

Održavanje zasada obuhvata orezivanje biljaka svake godine odmah nakon cvetanja. Lavandi je potrebno oko 3 godine da dostigne punu visinu. Puno cvetanje zasada se o?ekuje izme?u druge i pete godine. Puni rod se o?ekuje u tre?oj godini rasta, a od jednog grma dobija se 1 do 1,5 kg cveta. Za jedan litar ulja potrebno je oko 50 kg cveta.

Žetva se obavlja u jutarnjim satima izme?u 8 i 11 sati kada se povu?e jutarnja rosa. Ako u vreme žetve padne kiša, treba pri?ekati nekoliko sun?anih dana i tek tada kositi lavandu. Najbolje vreme za žetvu je kada je na busenovima gornja polovina cvetova otvorena, što zavisi od meteoroloških uslova i podru?ja na kojem se biljka nalazi.

Iako postoje lavandina bolest koju prouzrokuje gljivica Phoma lavandulae kao i mozai?ni virus lucerke na lavandi, kod nas su zasadi zdravi pa proizvo?a?i od sredstava za zaštitu bilja koriste samo herbicide.

Ljubiša ?or?evi?, dipl.ing.                       PSS  Pirot

 

Leave a Reply