Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Kvote za šećer više ne važe, tržište raste

Kvote za šećer više ne važe, tržište raste

Kvote za še?er –  predvi?a se smanjenje  zaliha na svetskom tržištu nakon što je   EU ukinula kvote na proizvodnji i prodaji  nakon skoro 50 godina ( uvedena je 1968. godine). Prestanak važenja kvota zna?i da nema više granica za proizvodnju ili izvoz, ?ime se proizvodnja može prilagoditi potražnji na tržištu i unutar i van EU.

Analiza Evropske komisije pokazala je da ?e to izazvati skok proizvodnje še?erau periodu izme?u 2016. i 2026. godine proizvodnja še?era EU  porasti za šest posto, a proizvodnja alternativnog zasla?iva?a, Isoglukoza, mogla bi se utrostru?iti sa 700.000 tona na 2,3 miliona tona.

S druge strane, uvoz ?e i dalje padati sa 3 na 1,8 miliona tona, a o?ekuje se porast izvoza s 1,3 miliona tona na 2,5 miliona tona. Ovogodišnja berba ?e , prema predvi?anju, biti za 20 posto ve?a (20,1 miliona tona). Ovo pove?anje proizlazi iz pove?anja površine i ve?ih prinosa.

Cena še?era na tržištu EU je bila oko 500 eura za tonu. Tokom planskog podsticanja proizvodnje še?erne repe u EU je uloženo 5,6 milijardi eura ( period 2006 – 2010. ) što je uslovilo izuzetan rast proizvodnjei stvorilo probleme proizvo?a?ima. Kvote su bile nešto iznu?eno i sada je usledilo njihovo ukidanje zbog daljeg rasta i razvoja tržišta.Visoka cena u tim zemljama je bila rezultat slabih prinosa i zatvorenosti tržišta raznim dozvolama, poreskih optere?enja…

Direkcija za še?er rekla je kako su trgovci i mlinari uvezli 300.000 tona še?era u avgustu pre 31. kada je došlo do uvo?enja poreza na jeftin še?er iz Brazila. 

Rusija od po?etka proizvodne sezone  beleži više od 2 miliona tona še?erne repe – 75  še?erana je   po?elo proizvodnju u teku?oj sezoni,  obra?uje se više od 360.000 tona še?erne repe na dan. Obavljena rekonstrukcija i modernizacija  še?erana pomogla je pove?ati dnevnu proizvodnju še?era u Rusiji na 53.500 tona, što je 3 puta više od nivoa potrošnje.