Monday, 20 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Kvalitet ovčijeg i jagnjećeg mesa -kako do njega ?

Kvalitet ovčijeg i jagnjećeg mesa -kako do njega ?

hemijski sastav

Kvalitet ov?ijeg i jagnje?eg mesa

Kvalitet ov?ijeg i jagnje?eg mesa – Uticaj razli?itih faktora na proizvodnju ov?ijeg mesa – Proizvodanja i kvalitet ov?ijeg i jagnje?eg mesa zavisi od niza ?inioca,koji se na?elno mogu svrstati u dve grupe:

-faktore nasledne osnove;

-faktore spoljne sredine;

Selekcija ovaca je svakako jedan od primarnih metoda koji uklju?uje obe grupe pomenutih ?inioca. Zahvljuju?i selekciji, stvorene su i unapre?ene ranostasne rase ovaca, odnosno populacija koje su usmerene na ve?u i kvaletniniju proizvodnju mesa. Ove rase se odlikuju izrazitom tovnoš?u što uslovljava velike koli?ine mesa visokog kvaliteta. Odli?no iskoriš?avaju hranu što pretstavlja dobru osnovu za ispoljavanje tovnih karakteristika. Od tovnih rasa u Evropi i svetu široko su zatupljene engleske mesnate rase ovaca,zatim teksel, il d franse. Da bi se u potpunosti ispoljio genetski potencijal na mesnatost, neophodno je da se za visokoproizvodna grla mesnatih rasa obezbedi kvalitetna hrana tokom cele godine i da prati faze biološkog i proizvodnog ciklusa.

 Kvalitet ov?ijeg i jagnje?eg mesa -kako do njega ?

Industrijsko ukrštanje ovaca je ve? ustaljen metod koji se primenjuje za proizvodnju ve?ih koli?ina kvalitetnog jagnje?eg mesa. Pove?anje proizvodnje i poboljšanje kvaliteta jagnje?eg mesa postiže se koriš?enjem specijalizovanih rasa ovaca za proizvodnju mesa, s obzirom da one prenose ovu osobinu na potomstvo prilikom ukrštanja sa drugim plemenitim i slabo proizvodnim rasama. Za ovaj selekcijski metod koriste se dve, tri ili više rasa. Utvr?eno je u savremenoj sto?arskoj praksi da niz poželjnih proizvodnih osobina kao što su pove?anje koli?ine mesa, bolje iskoriš?avanje konzumirane hrane,ve?a produkcija rasta kod tako dobijenog potomstva.

Uticaj na proces razmnožavanja

Metodom izazivanja polnog žara kod ovaca intenzivira se ov?arska proizvodnja, time što se pove?ava intenzitet plodnosti i deluje na pove?anje broja jagnjadi u zapatu. Suština se zasniva na tome da se izazove polni žar u ovaca u ranoj fazi posle jagnjenja, ?ime bi se omogu?ila kontinuirana proizvodnja jagnjadi tokom cele sezone. Osim toga, ovim metodom se pospešuje dobijanje maksimalnog broja potomaka za vreme proizvodnog života plotkinje. Cilj je obezbediti uslove za dva jagnjenja tokom jedne kalendarske godine ili tri jagnjenja za dve godine. Danas se uspešno primenjuje metod vešta?kog izazivanja polnog žara putem hormonskih, hranidbenih ili svetlosnih postupaka.

Ne?eljko Pipovi?, dipl.ing. sto?arstva