Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » KUPUSNI moljac kako se zaštititi od štetočine

KUPUSNI moljac kako se zaštititi od štetočine

kupus

Kupusni moljac

KUPUSNI moljac  – Ako želimo da u zimu sarma bude naše omiljeno jelo, vreme ja zaštite kupusa. Tokom celog perioda na kupusu se mogu primetiti nove šteto?ine – kupusni moljac. Leptir sive boje, dužine 9 mm.

Polaže jaja na listove, leti predve?e dok tokom dana miruje na biljkama. Tokom godine imaju više generacija. Iz jaja se izležu gusenice (prvo žuto-bele, a kasnije zelene boje-dužine 12 mm). Hrani se listom tako da pravi rupe na njemu  i list se suši.

 Hemijski tretman se sastoji iz tretiranja preparatima:

  • Karate 2,5 EC;
  • Decis 1,25 EC;
  • Talstar 10EC;
 • Fastac 10EC; u dozama preporu?enim na ambalaži.

KUPUSNI MOLJAC kako se zaštititi od šteto?ine

Ova šteto?ina se javlja tokom cele vegetacije, jer ima više generacija. Ja?oj pojavi moljca odgovara sušno i toplo vreme. U mnogim krajevima ova šteto?ina se redovno pojavljuje, a u  toploj godini dolazi do masovne pojave. Kad se u proseku na jednoj bijlci na?e više od jedne gusenice moljca treba odmah sprovesti tretiranje biljaka.

Zaštita se može sprovesti slede?im preparatima:

 • Lebajcid (0,15%),
 • Basudin 40(0.1%),
 • Talstar(0.1%)
 • Nurel D(0.1%),
 • FenitrotionEC 50(0.1%-0,5%),
 • Dimetoat(0,1%)
 • Karate zeon (0,03%),itd.
Zaštita ovim preparatima se izvodi samo na kupusu za jesenju proizvodnju, ali se ipak mora voditi ra?una o karenci. Od mehani?kih mera je efikasno zaoravanje ili spaljivanje ostataka biljaka gde ?e se za narednu godinu smanjiti zarazni potencijal.

Dipl.ing Ba?anovi? Nad

ukoliko se registruje prisustvo gusenica kupusnog moljca na 15% biljaka, preporu?uju se hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:

Sumialfa 5-EW (esfenvalerat) 0,15-0,2 l/ha

Lambdex 5 CS  (lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha

Mavrik –EW (tau-fluvalinat) 0,3 l/ha

PIS Vojvodine

Radi spre?avanja ubušivanja larvi kupusnog moljca u glavice kupusa, proizvo?a?ima se preporu?uje primena insekticida:
 • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14 – 0,2 l/ha

 foto pixabaz.com

 

Leave a Reply