Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Kupina pravo vreme za branje određuje kvalitet

Kupina pravo vreme za branje određuje kvalitet

Kupina pravo vreme – Zbog na?ina sazrevanja kupine, berba se izvodi u više navrata. Ukupno vreme sazrevanja i berbe plodova kupina traje izme?u 30 i 40 dana. Plodovi ne sazrevaju istodobno ve? postupno te se berba kod komercijalnih sorti u našim uskovima izvodi od 5-7 puta.

Berba kupina se obavlja u tehnološkoj zrelosti, kada plod ne daje otpor bera?u prilikom odvajanja od peteljke. Odre?ivanje prave zrelosti plodova kupine je od izuzetne važnosti jer uti?e na promenu boje kupine prilikom zamrzavanja. Plodovi koji se beru pre pune zrelosti su kiselog ukusa i slabo obojeni a prezreli plodovi su neukusni i brzo propadaju. Optimalna zrelost plodova kupina za berbu se odre?uje po karakteristi?noj crnoj boji epidermisa, ?vrsto?i i ukusu mesa ploda. Sorte s ?vrš?im plodovima treba brati u punoj a sa mekanim nešto malo pre pune zrelosti.

Kupina pravo vreme za branje odre?uje kvalitet

Na temelju kvaliteta plododovi kupine se dele na

  • plodove ekstra kvaliteta,
  • plodove kvaliteta I    i
  • plodove kvaliteta II.

Pod plodovima ekstra kvaliteta kupina podrazumevaju se plodovi koji su po zrelosti, krupno?i i boji ujedna?eni, bez peteljke, sortno ?isti i ru?no obrani. U jednom pakiranju dozvoljava se 5 posto plodova koji ne ispunjavaju uslove za ovu klasu ali ispunjavaju uslove za narednu nižu klasu.

Pod plodovima kvaliteta I podrazumevamo plodove kupina koji imaju iste osobine kao plodovi ekstra kvalitete ali se dopušta da u pakiranju bude i do 10 posto plodova koji ne ispunjavaju uslove za ovu klasu ali ispunjavaju uslove za nižu klasu.

Plodovi kvaliteta II moraju biti potpuno zreli, ?isti i zdravi ali se dopuštaju nedostaci u pogledu oblika ploda. U jedinici pakiranja može bitii do 20 posto prezrelih plodova, do 10 posto plodova s peteljkom kao i do 5 posto crvljivih plodova.

Na našem podru?ju hladnja?e naj?eš?e klasiraju kupinu u prvu i drugu kvalitetnu klasu. Kako se najve?i broj ubranih plodova izvozi, proizvo?a?i se moraju pridržavati me?una/ rodnih standarda kvaliteta koji su vrlo ?esto podložni promeni.

Dnevni u?inak berbe kupina u našim uslovima, kod sorata bez bodlji, kre?e se od 100-150 kg kupina po radniku za osam sati rada ili kod sorata sa bodljama od 40-80 kg kupina za isto to vreme.

Vukašinovi? Sre?ko, dipl.inž. vo?arstva i vinogradarstva

PSSS Niš