Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » KUKURUZNI plamenac borba za zdravo zrno šećerca

KUKURUZNI plamenac borba za zdravo zrno šećerca

KUKURUZNI  plamenac –  Osnovna biljke hraniteljke su kukuruz i paprika. Postoji afinitet kukuruznog plamenca prema odre?enim hibridima i sortama pa time i napad nije jednakog intenziteta na svim hibridimaŠtete ?ini gusenica koja se ubušuje u stabljike kukuruza, klipove ili plodove paprike. Indirektne štete su naseljavanje raznih gljiva na mestu ubušenja ?ime se smanjuje tržišna vrednost proizvoda. U fazi razvoja gusenice su najosetljivije u prva tri stadijuma i u ovim stadijumima razvoja veliku ulogu na smanjenje broja gusenica ima relativna vlažnost vazduha, ako je niska dolazi do uginu?a ?ak i 90 % gusenica.

 kukuruzni plamenac gusenicaPrve štete mogu ve? da se primete, a posledice ?e biti uo?ljivije u kasnijoj fazi razvoja kukuruza.
Gubici koje nanosi kukuruzni plamenac su razli?iti i zavise od više faktora:

 • izbora hibrida kukuruza,
 • na?ina gajenja,
 • roka setve,
 • broja biljaka po jedinici površine,
 •  navodnjavanja i ostalog.

Ina?e se smatra da prisustvo jedne gusenice kukuruznog plamenca u biljci, smanjuje njenu pruduktivnost do 6%.

Na ove štete nadovezuju se i neke druge. Pre svega dolazi do pojave lomljenja biljaka i prevremenog opadanja klipova. Klipovi na polomljenim biljkama, kao i oni koji su opali su izgubljeni za proizvo?a?a. Osim toga ošte?enja koja na biljci napravi gusenica kukuruznog plamenca ,prestavljaju ulazna vrata za bolesti tipa truleži. Napadnuta polja kukuruza ovom šteto ?inom,prestavljaju i problem za mehanizovanu berbu kukuruza.

 PSSS Mladenovac   Ljiljana Krsmanovi? dipl.ing.

 Mere zaštite

  • Tehni?ke, hemijske i biološke mere

  • Mehani?ko uništavanje kukurozovine odmah poslije berbe i duboko zimsko oranje.

  • Hemijsko suzbijanje se izvodi pre ubušivanja gusenice u stabljike, odnosno kada se pregledima polja pod kukuruzom utvrdi, u proseku, 30% ili više biljaka koje su napadnute ovom šteto?inom.

 • Protiv ove šteto?ine mogu se koristiti bioinsekticidi.

KURUZNI  PLAMENAC  – Preporuka za proizvo?a?e kukuruza, a u ovom momentu naro?ito kukuruza še?erca, je da što pre pregledaju svoje useve na prisustvo jajnih legala.

U skladu sa pragom štetnosti (5% napadnutih biljaka u kukuruzu še?ercu, odnosno 10% napadnutih biljaka u merkantilnom i semenskom kukuruzu) i mogu?noš?u ulaska u useve uraditi tretman nekim od navedenih insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja koje treba pozicionirati na sam po?etak piljenja larvi koji se o?ekuje za 2 do 3 dana:

Coragen 20 SC (a.m.hlorantaniliprol) 0,1-0,15l/ha

Ampligo 150 SC (a.m. hlorantraniliprol + lambda cihalotrin) 0,25l/ha

Avaunt 15-EC (a.m.indoksikarb) 0,25l/ha

PIS Vojvodine

Leave a Reply