Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kukuruz šećerac donosi veću zaradu ratarima

Kukuruz šećerac donosi veću zaradu ratarima

kukuruz

Kukuruz še?erac

Kukuruz še?erac se koristi za ljudsku ishranu u mle?noj fazi razvoja , kada je zrno nežno, so?no i slatko. Še?erac je jedna od najpopularnijih povrtarskih kultura u zemljama gde postoji tradicija proizvodnje i potrošnje, a potrošnja se iz godine u godinu pove?ava u ve?ini zemalja širom sveta.

Kukuruz še?erac dobro uspeva na prirodno plodnim, strukturnim, humusnim i dubokim zemljištima koja su dobro obezbe?ena vlagom. Optimalna pH reakcija je blago kisele do neutralne. Na istoj parceli može da se gaji svake druge godine. U baštama koje se redovno ?ubre stajnjakom, podnosi i monokulturu. Monokultura treba da se izbegava zbog širenja bolesti i šteto?ina.

Dobri i kvalitetni prinosi kukuruza še?erca postižu se u uslovima optimalne vlažnosti zemljišta. Zbog toga on se obavezno gaji u uslovima navodnjavanja. To naro?ito važi za postrne ili kasnije rokove setve, kada je navodnjavanje potrebno posle setve, kako bi se obezbedilo brzo i ravnomerno nicanje. Kasnije, navodnjavanje svakih 15 do 20 dana, kako bi se dobili rentabilni prinosi.

Kukuruz še?erac donosi ve?u zaradu ratarima

U uslovima bez navodnjavanja dobre prinose daje samo rani hibridi iz redovne proletnje setve. Njihov vegetacioni period traje kratko, te u kriti?nim fazama razvoja cvetanju i nalivanju zrna, po?etkom jula u zemljištu se još uvek nalazi dovoljno vlage koja se akomulira tokom zime i ranog prole?a. U pogledu prema toploti, kukuruz kao biljka toplog porekla , ima izražene zahteve. Minimalna temperature zemljišta za nicanje je 10 stepeni a optimalna 29 stepeni. Ako su zemljište i vazduh dovoljno vlažni, rast se ne zaustavlja ni ba 40 stepeni.

Temperature, udružene sa svetloš?u, najviše uti?u na brzinu rasta i prelaska iz jedne faze razvoja u drugu. Tako kod jednog istog hibrida, iz redovne, aprilske setve, od svilanja do tehnološke zrelosti pro?e prose?no 23-24 dana, a iz postrne junske, svega 16 do 18 dana. U postrnim rokovima suma toplotnih jedinica potrebni za razvoj od nicanja do berbe postiže se za 15 do 20 dana kra?i period.

U našim uslovima postoje dovoljne koli?ine sun?eve svetlosti za optimalni razvoj še?erca, bilo iz redovne ili postrne setve. Kukuruz še?erac se gaji sli?no kao merkantilni. Zemljište se ?ubri stajnjakom, 20-40 t/ha, u jesen, pre dubokog oranja, kada se unosi i NPK 10:30:20, 400-500 kg/ha. Prihranjuje se 1-2 puta, sa 150 -200 kg KAN-a ili UREE. Prvo prihranjvanje izvodi se kada biljke odrastu 10-15 sm u visinu, a drugo kada odrastu pola metra. ?ubriva se unose malo dalje od korenovog vrata, najbolje najbolje da se rasture po celoj me?urednoj površini i onda pomešaju sa površinskim slojem okopavanjem ili kutiviranjem. Posle prihranjivanja treba da padne kiša, ili da se obavi navodnjavanje, kako bi se ?ubrivo rastvorilo i došlo u zonu korenovog sistema.

Kukuruz še?erac donosi ve?u zaradu ratarima

Setva se obavlja od polovine aprila pa do 20 juna (postrno). Sukcesivne setrve treba da omogu?e što duži period berbe svežih klipova. Obavljaju se svakih 15 dana, tj. kada prethodni rok nikne, slede?i se seje. Po hektaru se troši 12-20 kg semena, što zavisiod krupno?e semena i željene gustine useva. U jednom gramu ima 3 do 7 zrna. Seme ?uva klijavost 5-6 godina. Seje se u redove, naj?eš?e 70 x 25 cm. Rani hibridi se seju guš?e, a kasni re?e. U malim baštama obavezno se seje u nekoliko redova, kako bi se obezbedila dobra oplodnja i ispunjenost klipova zrnom. Naime, kukuruz se oprašuje vetrom, tako da, ako se gaji u jednom redu, vetar odnosi prah daleko od biljaka i klipovi ostaju šturi. Dubina setve varira od 4 – 6 cm. Na peskovitim zemljištima je ve?a nego na na teškim glinovitim.

 U našim klimatskim uslovima,

  • kombinacijom sorti ili hibrida,

  • rokovima setve,

  • izborom parcele,

  • ?ubrenjem i

  • navodnjvanjem,

mogu?e je ostvariti kampanju berbe i prerade še?erca dugu dva meseca, od po?etka avgusta do kraja septembra.        

?ubrenje ve?im koli?inama azota usporava i omogu?uje kasnije zrenje. Obrnuto, ?ubrenje ve?im koli?inama fosfora i kalijuma, a manjim azotom, obezbe?uje ranije zrenje. Navodnjavanje je osnovni preduslov za uspeh u kasnijim rokovima i ono je ?esto ograni?avaju?i faktor u obezbe?enju što duže kampanje kukuruza še?erca. Postrna setva NE sme da se obavlja ako nisu obezbe?eni uslovi navodnjavanja.

Zaštita kukuruza še?erca je veoma ograni?ena što se ti?e registrovanih preparata, zbog osetljivosti kukuruza še?erca, kao i zbog dužine karence pojedinih preparata.

Jorgovanka Vlajkovac, dipl. ing.

foto pixabay.com

Kukuruz še?erac donosi ve?u zaradu ratarima