Tuesday, 13 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Kukuruz otkup Republička direkcija za RR – 23 din/kg

Kukuruz otkup Republička direkcija za RR – 23 din/kg

Kukuruz otkup – Republi?ka direkcija za robne rezerve vrši kupovinu do 21.739.130 kg merkantilnog kukuruza rod 2016. i 2017. godine, doma?eg porekla, a u skladu sa Zaklju?kom Vlade Srbije od 26. oktobra 2017. godine

Od koga ?e se vršiti kupovina?

Kupovina merkantilnog  kukuruza vrši?e se od:

– fizi?kih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2013, 102/2015, 6/2016 i 46/2017), i nalaze se u aktivnom statusu.

– zemljoradni?kih zadruga, koje su upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu, registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirin?a), leguminoza i uljarica i

– ovlaš?enih skladištara Direkcije,

a posredovanjem od strane „Produktne berze“ a.d. Novi Sad.

Kukuruz otkup Republi?ka direkcija za robne rezerve – 23 din/kg

Zainteresovano registrovano poljoprivredno gazdinstvo, zemljoradni?ka zadruga ili ovlaš?eni skladištar Direkcije prijavljuje se na sajtu Produktne berze Novi Sad, svakog radnog dana od 09:00 do 14,00 ?asova na adresi www.proberza.co.rs/otkup-kukuruza-2017/ po?ev od 31.10.2017. godine.

Merkantilni kukuruz, je doma?eg porekla, u rasutom stanju, mora u svemu da odgovara propisanom standardu SRPS E.B3.516 i SRPS E.B3.516/1, a prema Pravilniku o kvalitetu žita, mlinskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Sl. List SRJ”, br. 52/95), kao i sa slede?im elementima kvaliteta: do 14% vlage, do 8% lomljenih zrna, do 2% defektnih zrna, do 2% nagorelih i popucalih i drugih primesa.

Cena merkantilnog kukuruza je 23,00 din/kg (u cenu ura?unat PDV), uskladišteno u silosu ovlaš?enog skladištara Direkcije.

Rok pla?anja i koli?ine kukuruza koje se ?e se otkupiti

Rok pla?anja kupljenog merkantilnog kukuruza je do 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilnog kukuruza.

Minimalna koli?ina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva bi?e 10 tona, a maksimalna 100 tona.

Minimalna koli?ina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od zemljoradni?ke zadruge je 100 tona a maksimalna je 1.000 tona.

Maksimalna koli?ina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od ovlaš?enog skladištara je 1.000 tona.

Potrebna dokumentacija

Prilikom potpisivanja ugovora sa Republi?kom direkcijom za robne rezerve potrebno je pribaviti slede?u dokumentaciju:

za registrovana poljoprivredna porodi?na gazdinstva:

– fotokopija ili odštampani primerak o?itane li?ne karte,

– Original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave Posredniku.

Kukuruz otkup – Republi?ka direkcija za robne rezerve 

za zemljoradni?ke zadruge:

– fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre

– Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu)

– fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana,

za ovlaš?ene skladištare:

– fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

Pored navedenog, registrovana poljoprivredna gazdinstva, zemljoradni?ke zadruge i ovlaš?eni skladištari u obavezi su da dostave i:

– potvrdu o uskladištenju,

– magacinski ulaz merkantilnog kukuruza, izdat od strane ovlaš?enog skladištara Direkcije,

– sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdate od strane privrednog društva ovlaš?enog za kontrolu. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane privrednog društva ovlaš?enog za kontrolu, kao i od strane ovlaš?enog lica skladištara. Troškovi izdavanja sertifikata su obaveza prodavca.

– ra?un (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

Za sve informacije možete pozvati berzu na brojeve telefona: +381 21 526 165; +381 21 445 413; +381 21 445 953.

izvor:poljosfera.rs

Kukuruz otkup – Republi?ka direkcija za robne rezerve