Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kukuruz njegova potreba za vlagom u zemljištu

Kukuruz njegova potreba za vlagom u zemljištu

hibrid

Kukuruz i vlaga

Kukuruz njegova potreba za vlagom. Kukuruz stvara veliku nadzemnu masu pa u vezi s tim troši velike koli?ine vode po jedinici površine iako nema veliki transpiracioni koeficijent (180 do 270 ), pa se može re?i da ova biljka ekonomi?no troši vodu. Utrošak vode kukuruza zavisi od temperaturnih uslova i genotipskih razlika. Kriti?ni period za vodom je 20 dana pre i 10 dana posle pojave metlice. Posmatraju?i razvoj kukuruza u optimalnim uslovima vlatanja i povoljnim temperaturnim uslovima, mogu se izdvojiti ?etiri perioda u pogledu brzine porasta ukupne mase:

– lagani porast i nije kriti?an u pogledu vlage;

– ubrzani porast sa najve?om biljnom masom, do dve nedelje pre mle?nog stanja;

– lagano opadanje težine biljne mase, i traje do nekoliko dana iza mle?nog stanja;

– ubrzano opadanje težine biljne mase, a vezano je sa zrenjem.Intenzivni porast vegetativne mase je vezan za prolaz odre?ene etape
Kriti?ni period kako je ve? bilo re?eno, se nastavlja sve od metli?anja odnosno svilanja (VII i VIII etapa organogeneze metlice). U ovom periodu potrebe za vodom su najve?e.
organogeneze generativnih organa, a po?inje od faze 7 do 9 listova , koji je povezan sa IV i V etapom organogeneze klipa, kada biljka ima najve?e zahteve prema vodi.

Kukuruz njegova potreba za vlagom u zemljištu

Kriti?ni period kako je ve? bilo re?eno, se nastavlja sve od metli?anja odnosno svilanja (VII i VIII etapa organogeneze metlice). U ovom periodu potrebe za vodom su najve?e. Za naše podru?je proizvodnje kukuruza, potrebe koli?ina padavina su slede?e:

  • april -50 mm,
  • maj – 75 mm,
  • juni – 90 mm,
  • juli – 100 mm,
  • avgust – 95 mm i
  • septembar – 80 mm.

Ukoliko se ove potrebe ne mogu podmiriti padavinama, treba ih obezbediti navodnjavanjem.

IZVOR PSS ZAJE?AR                               Sr?an Cvetkovi?,dipl.ing.poljoprivrede

foto pixabay.com