Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Kruška voće koje donosi dobit , tražnja raste

Kruška voće koje donosi dobit , tražnja raste

Kruška, kao gajena vrsta privla?i sve ve?u pažnju. Tražnja za tim vo?em i proizvodima od njega je sve ve?a. Da ne spominjemo rakiju od kruške koja slovi kao šampion me?u rakijama. Nudimo Vam da pro?itate primer kako treba doneti odluku o gajenju kruške na savremen, ekonomski isplativ na?in.

– Pošto imamo dosta mladih zasada pod kruškom sorte Vilijamove, stru?njak PSSS Leskovac je 2010 i 2011. god. uzeo sebi u zadatak da zelenu rezidbu afirmiše baš u ovim mladim zasadima. Doma?instvo Jovanovi? Bore iz Brze pored Vu?ja  je odabrano kao napredno gazdinstvo od 2008. godine.  Na moju  sugestiju   u jesen 2008. godine isti je na dva lokaliteta podigao 1 ha kruške sa sortom Vilijamovom i oprašiva?ima Abata Fetel  i Boskovom bo?icom.

Kruška vo?e koje donosi dobit , tražnja raste

Rastojanje sadnje je 4 x1,5 m, ukupno 1.600 stabala.

U prvoj godini sadnice su skra?ene na visini od 70 cm i puštena slobodno da rastu.

U drugoj godini smo ve? primenili zelenu rezidbu i to u kontinuitetu od 25. maja sa palmetisanjem sve do kraja juna i po?etkom jula sa završetkom intezivnog prirasta. Sistem uzgoja je modifikovan vretenast žbun sa dosta položenim granama i sa ve?im razvojem grana koje rastu u redu. U drugoj godini rezidba je svedena na minimum, skidane su samo grane u pazuhama skeletnih grana i jako bujne koje su rasle  paralelno sa vodiljom sve drugo je savijano u kosi ili horizontalni položaj.

U tre?oj godini proizvo?a? je namestio sistem kap po kap na jednoj parceli od ½ ha. Sprovodna polutvrda creva je postavio na otegnutoj žici u visini prvih skeletnih grana, tako da u toku navodnjavanja nije bilo stresnih pojava zbog hladne podzemne vode koja se koristila. Rezidba se svela na za?iš?avanju ili prevo?enju vrhova skeletnih grana i skidanju ja?ih nepotrebnih letorasta. Zaštita je bila  primerna, bez pojave bolesti kao i uspešnog suzbijanja Kruškine buve, sve po programu zaštite našeg zaštitara.  Zimska rezidba se svela samo na ispravku nekih malih propusta koji su se provukli u toku vegetacije. U toku ove godine koju je karakterisala  suša u toku letnjih meseci , bilo je šest navodnjavanja.

Sve ove radnje su rezultirale prinosom od 9 t po 1 ha i to u 3. godini gajenja, sa preko 80% plodova I klase. Da je proizvo?a? imao uslova  da i II polovinu vo?njaka navodnjava, prinosi bi bili oko 12 t  po ha.

Sve ovo pokazuje da, ako se u  krušci primene sve agrotehni?ke mere, sa ovom rezidbom možemo posti?i visoke standarde u proizvodnji kako u prinosima tako i u kvalitetu.

PSSS Leskovac

fotopixabay.com

Kruška, kao gajena vrsta privla?i sve ve?u pažnju.