Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Kruška Pakhams trijumf iz daleke Australije

Kruška Pakhams trijumf iz daleke Australije

Kruške Pakhams trijumf  – Poreklom je iz Australije a roditelji su: bell x vilijamovka. Sazreva u zavisnosti od uslova od druge polovine septembra do po?etka oktobra (Srbija). Stablo je umereno bujno, sa razgranatom krunom okruglastog oblika. Nije probira? prema položajima i zemljištima. Ipak obilnije ra?a na dubljem, umereno vlažnom i plodnijem zemljištu. Traži toplija podru?ja. Dobro podnosi niske temperature odnosno relativno je otporna na izmrzavanje. Ovo je srednjepoznocvetna sorta, sa izvesnim naginjanjem ka srednjeranocvetaju?im sortama. Diploidna je i ima vrlo dobru klijavost polena. Dobar je oprašiva? za mnoge sorte krušaka kao što su: vilijamovka, krasanka, fetelova, crvena vilijamovka i dr. Nju dobro oprašuju, starkov delišes, vilijamovka, crvena vilijamovka, konferans, krasanka i dr. Vrlo je rodna kruška.

Kruška Pakhams trijumf iz daleke Australije

S dunjom nema dobar afinitet pa je poželjno kalemljenje na posredniku. Okalemljena na sejancu prorodi u tre?oj godini po sa?enju. Zbog velike krupno?e zreli plodovi lako otpadaju sa grane. Plod je krupan do vrlo krupan, težak prose?no 230 g. Težina ploda varira od 160 do 280 g. Plod je kruškast, neravne površine, sli?an viljamovki. Najve?a širina ploda je na oko 1/3 od ?ašice, prema kojoj se postepeno zaobljuje, dok se ka peteljci prili?no sužava. Po površini ima dosta neravnina. ?ašica je poluotvorena, re?e otvorena, a njeni su listi?i tanki i šiljasti. Smeštena je u plitkom i pomalo rebrastom udubljenju. Peteljka je srednje duga?ka i srednje debela, prose?no duga oko 30 mm i debela oko 2,5 mm. Drvenasta je i obi?no nakrivljena na jednu stranu. Nasa?ena je direktno na vrh ploda, ili u veoma plitkom i rebrastom udubljenju.

Plod je dobrog kvaliteta, Meso ploda je beli?asto, so?no, topljivo i vrlo fino, ukusa slatko – nakiselog i prijatne arome. Može se ?uvati 3-4 meseca. U hladnja?ama se ?uva do kraja februara. Dobra je sorta i za proizvodnju rakije. Zovu je jesenja Viljamovka. Pakhams trijumf  je interesantna poznojesenja kruška, koja zbog odgovaraju?eg vremena sazrevanja, krupnih i kvalitetnih plodova i rane i obilne rodnosti zaslužuje punu pažnju za dalje gajenje.

PSSS Vranje

mr Nebojša Mladenovi?, dipl. ing.

foto pixabay.com