Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » KROMPIROVA ZLATICA zaštita u pravo vreme rešava sve

KROMPIROVA ZLATICA zaštita u pravo vreme rešava sve

krompirova zlatica

Krompirova zlatica

Krompirova zlatica je kod nas najzna?ajnija šteto?ina krompira. Redovno je prisutna u svim lokalitetima u brojnosti ve?oj od praga štetnosti, osim u visokim planinskim podru?jima.
Štete na usevu mogu biti ogromne,ako se ne preduzimaju adekvatne mere zaštite.Zlatica uglavnom ošte?uje nadzemne delove biljke, list, a nekad se desi da u nedostatku zelene mase napadne i krtole krompira.

Opis šteto?ine: Odrasli insekat je ovalan, dužine 8,5-11,5 mm, žutosme?e boje sa deset izduženih crnih pruga. Jaja su narandžasto – žuta, jajolikog oblika. Larve su narandžasto crvene sa crnom glavom i nogama, sa jakim ispup?enjem na le?noj strani. Na bokovima se nalaze dva reda crnih ta?aka, a na le?noj strani prvog grudnog segmenta krupna crna šara. Lutka je svetlo narandžaste boje sa crnim o?ima.

Ciklus razvi?a: Imago prezimljava u zemljištu na dubini 20-70 cm. Na površinu izlazi od aprila do maja.(pri temp. zemljišta ve?oj od 120 ). Nakon 6-12 dana po?inje parenje. Ženka polaže jaja na nali?je lista u grupama. Svaka ženka može da snese 600-800 jaja. Larve se presvla?e 3 puta, a zatim odlaze u zemlju gde se u?auravaju na dubini 2-20 cm i prelaze u lutku. Nakon nedelju, dve odrastao insekat izlazi na površinu gde se ponovo hrani pre nego što ode u zemlju na dubinu 20-25 cm na prezimljavanje.

Suzbijanje: Kao posledica intenzivne primene hemijskih sredstava, istog mehanizma, zlatica je stvorila rezistentnost prema nekim insekticidima. Da bismo usporili proces sticanja rezistentnosti zlatice prema insekticidima potrebno je povremeno menjati insekticid bez obzira što je dobro delovao.

 • Mere suzbijanja krompirove zlatice mogu biti:

 • agrotehni?ke,

 • biološke i

 • hemijske.

 Od agrotehni?kih najzna?ajnija je plodored. Mogu?e je i mehani?ko uništavanje na manjim parcelama, a na ve?im usisavanje specijalnim priklju?nim mašinama.

 Za hemijsko suzbijanje krompirove zlatice postoji širok izbor preparata. Insekti – cide treba koristititi kada se 30-50% larvi prve generacije ispilelo, a koriste se insekticidi na bazi:

 • tiakloprida (Calipso),
 • acetamprid (Afinex),
 • fipronil (Regent),
 • imidakloprid (Confidor),
 • tiametoksam (Actara),
 • lufenuron (Match).

Veselinka ?orbi?,dipl.ing.zaštite bilja

KROMPIROVA ZLATICA zaštita u pravo vreme rešava sve

nivo larvi – kriti?an broj (EPPO/ PP2) 15 larvi/biljci  ili 20% ošte?enja na liš?u, preporuka je da se obavi hemijsko tretiranje registrovanim insekticidima.

 • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 50-60ml/ha

 • Confidor 200 SL (imidakloprid) 0,2-0,3l/ha

 • Laser 240 SC (spinosad) 50-100 ml/ha

 • Afinex SP (acetamiprid) 0,25 kg/ha

 • Calypso  480SC (tiakloprid) 0,1l/ha

PIS Vojcodina

Leave a Reply