Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Krompir njegovo gajenje, borba sa virusima

Krompir njegovo gajenje, borba sa virusima

krompir

Krompir – virusi

Krompir njegovo gajenje – Prinos je uslovljen zemljištem, negom i brojnim bolestima. U našim uslovima, više od 20 vrsta virusa mogu da zaraze krompir. Ve?ina njih može da prouzrokuje smanjenje prinosa, ali su ipak ekonomski najštetniji kod nas Y virus krompira (PVY) i virus uvijenosti liš?a krompira (PLRV).

 Naj?eš?i simptomi viroza krompira su mozaik, crti?avost i uvijenost liš?a.

  Vektori virusa krompira su lisne vaši, koje pri ja?em naletu mogu znatno raširiti virusnu infekciju. Pored sadnje bezvirusnog, sertifikovanog sadnog materijala, potrebno je da proizvo?a?i pregledaju detaljno svoj usev i da izvrše mere negativne selekcije, tj. da iš?upaju svaku biljku na kojoj uo?e simptome viroza, kao i svaku samoniklu biljku krompira, i da ih iznesu van parcele.

 Tako?e je potrebno pratiti let lisnih vašiju sedmodnevnim postavljanjem žutih lovnih posuda ili pregledom uzorka od 100 listova. Ukoliko se u lovnoj posudi utvrdi zbirna vrednost od 50-60 lisnih vašiju ili ukoliko se na 100 listova utvrdi brojnost lisnih vašiju ve?a od 20, potrebno je primeniti neki od insekticida registrovanih za suzbijanje lisnih vašiju i na taj na?in ih spre?iti da rašire virusnu infekciju useva.

 PSSS Kraljevo doo

 dipl. inž. Jelena Grbi?, zaštita bilja

 

Za uspešno gajenje krompira klimatski uslovi imaju veliki, ali ne i presudan zna?aj. To su pre svega:

  • koli?ina i raspored padavina,

  • zatim temperaturni uslovi u toku vegetacije.

 Visina prinosa krompira zavisi od koli?ine i rasporeda padavina od kojih zavisi i broj krtola, krupno?a i kvalitet. Kako je krompir biljka umereno vlažnog podneblja, najpogodniji su uslovi sa umereno vlažnim režimom i umerenim koli?inama padavina tokom ?itavog vegetacionog perioda, bez visokih temperatura.

 ptimalna temperatura u periodu obrazovanja krtola je 16-17 C, dok visoke temperature pripomognute dugim danom, izazivaju degenerativne pojave koje se ispoljavaju pretvaranjem stolona u nadzemne delove biljke.

 Pored klimatskih uslova, za proizvodnju krompira od velikog zna?aja su :

  • vrsta zemljišta i njegova struktura, kao i

  • bogatstvo mineralnim materijama,

  • mogu?nost za aeraciju,

  • kiselost idr.

Krompir njegovo gajenje, borba sa virusima

Najpogodnija su laka, rastresita, peskovito- humusna ili peskovito –ilova?asta zemljišta sa mrvi?astom strukturom bogata mineralnim materijama. Ovakvih zemljišta najviše ima u brdsko –planinskim rejonima ili na razoranim ledinama dugogodišnjih prirodnih livada i pašnjaka,sa dubokim orani?nim slojem.Zemljišta ovakve strukture i kvaliteta veoma su pogodna za ?ubrenje mineralnim i organskim ?ubrivima, odnosno predstavljaju pogodan supstrat za dodavanje hranljivih materija, što omogu?ava postizanje ve?ih prinosa.

 U ravni?arskim regionima za proizvodnju krompira su pogodni i aluvijalni nanosi u re?nim dolinama. Navedeni kvalitet zemljišta podrazumeva i njegovu lokaciju u proizvodnom regionu, sa pogodnim klimatskim uslovima, pre svega u pogledu vlažnosti i temperature, što zna?i da u suvim krajevima i sa visokim temperaturama i pored odre?enog kvaliteta zemljišta, prinos krompira ?e biti manji.

 Krompir njegovo gajenje – Najbolji tip zemljišta, ?ernozem, rasprostranjen uglavnom u vojvo?anskim ravnicama, zbog svoje stabilne ilova?arske strukture pruža idealne uslove za proizvodnju krompira. U pogledu porekla nastanka zemljišta, na organskim zemljištima kao što su tresetišta, dobijaju se znatno krupnije krtole nego na zemljištima mineralnog porekla, a i semenski krompir dobijen na organskim zemljištima, kvalitetniji je.

 Najbolji prinosi krtola, u pogledu reakcije zemljišta, se postižu pri vrednosti pH 5,3-5,9.Porast cime, tj. nadzemnih delova biljke, najbolji je pri vrednosti pH 7,4- 8,2.To zna?i da je za proizvodnju krompira pogodnija nešto kisela, odnosno umereno kisela reakcija zemljišta.Na zemljištima sa alkalnom reakcijom dobija se manji broj krtola, ?esto sitnijih i zakržjalih oblika. Poroznost zemljišta za gajenje krompira je zna?ajan, jer nedostatak kiseonika u zemljištu može onemogu?iti klijanje i uništiti odraslu biljku.

PSSSrbija

foto pixabay.com

Leave a Reply