Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Krompir njegovo gajenje, borba sa virusima

Krompir njegovo gajenje, borba sa virusima

krompir

Krompir – virusi

Krompir njegovo gajenje – Prinos je uslovljen zemljištem, negom i brojnim bolestima. U našim uslovima, više od 20 vrsta virusa mogu da zaraze krompir. Većina njih može da prouzrokuje smanjenje prinosa, ali su ipak ekonomski najštetniji kod nas Y virus krompira (PVY) i virus uvijenosti lišća krompira (PLRV).

 Najčešći simptomi viroza krompira su mozaik, crtičavost i uvijenost lišća.

  Vektori virusa krompira su lisne vaši, koje pri jačem naletu mogu znatno raširiti virusnu infekciju. Pored sadnje bezvirusnog, sertifikovanog sadnog materijala, potrebno je da proizvođači pregledaju detaljno svoj usev i da izvrše mere negativne selekcije, tj. da iščupaju svaku biljku na kojoj uoče simptome viroza, kao i svaku samoniklu biljku krompira, i da ih iznesu van parcele.

 Takođe je potrebno pratiti let lisnih vašiju sedmodnevnim postavljanjem žutih lovnih posuda ili pregledom uzorka od 100 listova. Ukoliko se u lovnoj posudi utvrdi zbirna vrednost od 50-60 lisnih vašiju ili ukoliko se na 100 listova utvrdi brojnost lisnih vašiju veća od 20, potrebno je primeniti neki od insekticida registrovanih za suzbijanje lisnih vašiju i na taj način ih sprečiti da rašire virusnu infekciju useva.

 PSSS Kraljevo doo

 dipl. inž. Jelena Grbić, zaštita bilja

 

Za uspešno gajenje krompira klimatski uslovi imaju veliki, ali ne i presudan značaj. To su pre svega:

  • količina i raspored padavina,

  • zatim temperaturni uslovi u toku vegetacije.

 Visina prinosa krompira zavisi od količine i rasporeda padavina od kojih zavisi i broj krtola, krupnoća i kvalitet. Kako je krompir biljka umereno vlažnog podneblja, najpogodniji su uslovi sa umereno vlažnim režimom i umerenim količinama padavina tokom čitavog vegetacionog perioda, bez visokih temperatura.

 ptimalna temperatura u periodu obrazovanja krtola je 16-17 C, dok visoke temperature pripomognute dugim danom, izazivaju degenerativne pojave koje se ispoljavaju pretvaranjem stolona u nadzemne delove biljke.

 Pored klimatskih uslova, za proizvodnju krompira od velikog značaja su :

  • vrsta zemljišta i njegova struktura, kao i

  • bogatstvo mineralnim materijama,

  • mogućnost za aeraciju,

  • kiselost idr.

Krompir njegovo gajenje, borba sa virusima

Najpogodnija su laka, rastresita, peskovito- humusna ili peskovito –ilovačasta zemljišta sa mrvičastom strukturom bogata mineralnim materijama. Ovakvih zemljišta najviše ima u brdsko –planinskim rejonima ili na razoranim ledinama dugogodišnjih prirodnih livada i pašnjaka,sa dubokim oraničnim slojem.Zemljišta ovakve strukture i kvaliteta veoma su pogodna za đubrenje mineralnim i organskim đubrivima, odnosno predstavljaju pogodan supstrat za dodavanje hranljivih materija, što omogućava postizanje većih prinosa.

 U ravničarskim regionima za proizvodnju krompira su pogodni i aluvijalni nanosi u rečnim dolinama. Navedeni kvalitet zemljišta podrazumeva i njegovu lokaciju u proizvodnom regionu, sa pogodnim klimatskim uslovima, pre svega u pogledu vlažnosti i temperature, što znači da u suvim krajevima i sa visokim temperaturama i pored određenog kvaliteta zemljišta, prinos krompira će biti manji.

 Krompir njegovo gajenje – Najbolji tip zemljišta, černozem, rasprostranjen uglavnom u vojvođanskim ravnicama, zbog svoje stabilne ilovačarske strukture pruža idealne uslove za proizvodnju krompira. U pogledu porekla nastanka zemljišta, na organskim zemljištima kao što su tresetišta, dobijaju se znatno krupnije krtole nego na zemljištima mineralnog porekla, a i semenski krompir dobijen na organskim zemljištima, kvalitetniji je.

 Najbolji prinosi krtola, u pogledu reakcije zemljišta, se postižu pri vrednosti pH 5,3-5,9.Porast cime, tj. nadzemnih delova biljke, najbolji je pri vrednosti pH 7,4- 8,2.To znači da je za proizvodnju krompira pogodnija nešto kisela, odnosno umereno kisela reakcija zemljišta.Na zemljištima sa alkalnom reakcijom dobija se manji broj krtola, često sitnijih i zakržjalih oblika. Poroznost zemljišta za gajenje krompira je značajan, jer nedostatak kiseonika u zemljištu može onemogućiti klijanje i uništiti odraslu biljku.

PSSSrbija

foto pixabay.com

Leave a Reply