Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Krompirova nematode vrebaju u zemljištu

Krompirova nematode vrebaju u zemljištu

vaši

Krompir nematode

Krompirova nematoda se nalazi sa razli?itim intezitetom napada u zemljama Evrope, Rusije i nekim zemljama Bliskog istoka. Kod nas se ova šteto?ina nalazi još uvek na spisku karantinskih šteto?ina. Uglavnom napada krompir i paradajz.

Odrasla zrela ženka je loptastog izgleda,dužine 0,4-1 mm, a mužjak je crvolik dužine 0,9-1,2 mm. Invazione larve ove nematode prodiru u mlado tkivo biljaka krompira, prolaze?i kroz iste razvojne stadijume kao i repina nematoda, samo je razvojni ciklus nešto duži i traje od 2 – 3 meseca.

 Krompirova nematode vrebaju u zemljištu

Odrasle zrele ženke pojavljuju se po?etkom juna. U po?etku su bele boje zatim postaju zlatno žute i najzad tamno sme?e i padaju sa korena. Ovako uginule ženke ili ciste, u odsustvu biljke hraniteljke mogu da sa?uvaju svoju vitalnost i do 12 godina. Napadu su podložne uglavnom rane sorte krompira gde su i štete ve?e. Napadnuta biljka polagano ni?e, sporije raste, kržljavi sa malo izdanaka i sa sitnijim liš?em. Liš?e gubi boju,postaje svetlije i žuti, naro?ito donje.

Ako se na koren?i?ima ne vide zrele ženke ili ciste kada se krompir iš?upa, na zarazu ukazuje neobi?no veliki broj sporednih korenova. Nematode se mogu na?i i na krtolama. ?esto ovu nematodu prati i gljiva Rhisochtonia solani ?ime se njena štetnost pove?ava.

 Mere borbe: Održavanje pravilnog i višegodišnjeg plodoreda ima najzna?ajniju ulogu u suzbijanju ove nematode. Pored ove zna?ajne mere za naše uslove su u prvom redu i upotreba nezaraženog sadnog materijala, gde spoljni i unutrašnji karantin ima presudnu ulogu. Od nematocidnih preparata mogu se koristiti preparati na bazi dazometa, kadusafosa ili metamnatrijuma.

   Dipl.ing.Nada Ba?anovi?

foto pixabay.com

Leave a Reply