Thursday, 16 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Krmne ozime kulture daju hranu na proleće

Krmne ozime kulture daju hranu na proleće

Krmne ozime kulture – Nedostatak padavina i visoke temperature su zna?ajno smanjile prinose gajenih biljaka,  pa i krmnih kultura. Da bi umanjili ovakav negativan uticaj suše,  nedostatak krmnog hraniva, potrebno je obaviti jesenju setvu krmnih vrsta, jer one mogu u rano prole?e dati odgovaraju?e prinose zelene krme.

Sto?ni kelj – Seje se od po?etka septembra do sredine oktobra. Koli?ina semena varira od roka setve i me?urednog rastojanja (12,5 ili 25 cm) od 10 – 20 kg/ha. Za kosidbu stiže krajem marta po?etkom aprila (po?etak cvetanja do faze punog cvetanja) i predstavlja prvu zelenu sto?nu hranu. Period njegovog koriš?enja je od 10 – 15 dana. Prinos zelene krme kre?e se od 50 – 80 t.

Krmne ozime kulture daju hranu na prole?e

Krajem septembra seje se ozima grahorica. Naj?eš?e se seje u smeši sa strninama (ovas, pšenica, tritika le). Koli?ina semena – graorice – 80 kg, pšenica – 60kg, tritikale -60 kg ili ovas – 50 kg/ha.Kosi se u fazi porasta 30 – 40 cm pa do punog cvetanja i formiranja mahuna. Kosidba po?inje polovinom maja i traje 10 – 15 dana. Postiže prinos zelene krme preko 30 t /ha.

Ozimi sto?ni grašak – seje se do polovine oktobra. Koli?ina semena (sorta Pionir) je 150 kg/ha. Za zelenu masu seje se sa potpornim usevom, koli?ina graška 80 % od koli?ine za ?istu setvu, a koli?ina potpornog useva ( pšenica, ovas, tritikale) iznosi oko 20 % od koli?ine od svake vrste koja se planira. Kada se koristi za ishranu u zelenom stanju kosidba po?inje od po?etka cvetanja i traje do po?etka formiranja mahuna (10 – 15 dana, sredina maja). Postiže prinose zelene krme preko 40 t-ha.

Krmne ozime kulture

Zajedni?ka odlika ovih kultura je da se posle njihovog košenja mogu gajiti i naknadni usevi (npr. kukuruz). Setva krmnih biljaka u jesenjem periodu u direktnoj je zavisnosti od vlažnosti zemljišta, odnosno od koli?ine padavina. Retke su godine sa kišnim letnje – jesenjim periodom, pa je neophodno imati sistem za navodnjavanje.

Dipl. Ing. Milisav Tiosavlj  PSS ?a?ak

foto pixabay.com

 

Leave a Reply