Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Krediti za poljoprivredu bez valutne klauzule UAP

Krediti za poljoprivredu bez valutne klauzule UAP

selekcija

Krediti za poljoprivredu

Krediti za razvoj gazdinstva – Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogu?ava olakšani pristup koriš?enju kredita, i to za:

1) razvoj sto?arstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom;

2) razvoj ratarstva, vo?arstva, vinogradarstva, povrtarstva i cve?arstva;

3) investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;

4) nabavku hrane za životinje;

5) investiciona ulaganja u odre?ene vrste mehannizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Krediti, ?iji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina, odobravaju se i ispla?uju u dinarima – bez valutne klauzule i predstaljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu, gde fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou, odnosno 1% za fizi?ko lice sa prebivalištem koje je na podru?ju sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u teku?oj godini, odnosno koje je ženskog pola.

Krediti ?iji je rok otplate do tri godine vra?aju se u mese?nim, tromese?nim, šestomese?nim i godišnjim anuitetima, a krediti ?iji je rok otplate od tri do pet godina se vra?aju u šestomese?nim anuitetima.

Krediti za poljoprivredu bez valutne klauzule UAP

Pravo na kreditnu podršku pod uslovima utvr?enim ovim pravilnikom ostvaruju:

1) fizi?ko lice – nosilac komercijalnog porodi?nog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) pravno lice, i to:

(1) zemljoradni?ka zadruga sa najmanje pet ?lanova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili ?lanovi pet razli?itih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,

(2) ako je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se ure?uje ra?unovodstvo.

Fizi?ko lice – nosilac komercijalnog porodi?nog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.

Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

izvor UAP Srbija

foto pixabay.com