Sunday, 24 September, 2017
Najnovije vesti
Home » konkursi » Krediti za podizanje voćnih i vinogradarskih zasada

Krediti za podizanje voćnih i vinogradarskih zasada

ipardKredit – USLOVI za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2017. godini

      Sredstva će se dodeljivati ​​poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim osobama s područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na teritoriji AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani za nabavka sadnica loznih kalemova, stubova, žice u vinogradarstvu, kao i nabavku sadnica jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodičastog voća sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

– Maksimalan iznos kredita 40.000 eura

– Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 eura,

 – Grejs period u trajanju od 36 meseci, za vreme počeka ne obračunava se interkalarna kamata,

 – Rok otplate kredita 36 meseci

  – Otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču.

Priave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim službama, kao i na sajtu: www. fondpolj. vojvodina. gov.rs.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su podneti i sledeću dokumentaciju:

  • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku loznih kalemova stubova, žice u vinogra-darstvu, kao i nabavku sadnica jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodičastog voća koji će izdavati dobavljači registovrani za proizvodnju i prodaju;
  • originalni predračun sa specifikacijom za nabavku stubova, žice i opreme u vinogradarstvu kao i nabavku sadnica jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodičastog voća

* Napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna tokom trajanja konkursa;

  • original vlasničkog lista za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u dva puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku) ; ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije
  • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava iz 2016. godine – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
  • uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);
  • fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);
  • Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

       Krediti će se odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.

       Realizacija kredita vršiće se u skladu s prilivom sredstava na račun Fonda.

Konkurs je otvoren od 19. februara 2017. godine do iskorištenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu s traženom dokumentacijom podneti na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

s naznakom «Za konkurs»

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021 / 557-451

Tekst natječaja i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs