Wednesday, 23 May, 2018
Najnovije vesti
Home » konkursi » Krediti za podizanje voćnih i vinogradarskih zasada

Krediti za podizanje voćnih i vinogradarskih zasada

ipardKredit – USLOVI za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vo?a i vinograda u 2017. godini

      Sredstva ?e se dodeljivati ??poljoprivrednim gazdinstvima – fizi?kim i pravnim osobama s podru?ja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti ?e se realizovati isklju?ivo na teritoriji AP Vojvodine.

Krediti ?e biti odobravani za nabavka sadnica loznih kalemova, stubova, žice u vinogradarstvu, kao i nabavku sadnica jabu?astog, košti?avog, jezgrastog i jagodi?astog vo?a sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na slede?i na?in:

– Maksimalan iznos kredita 40.000 eura

– Fond ne?e odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 eura,

 – Grejs period u trajanju od 36 meseci, za vreme po?eka ne obra?unava se interkalarna kamata,

 – Rok otplate kredita 36 meseci

  – Otplata ?e se vršiti u šestomese?nim anuitetima, prva rata se upla?uje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Kredit ?e biti realizovan tako što ?e Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavlja?u.

Priave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim službama, kao i na sajtu: www. fondpolj. vojvodina. gov.rs.

Pored popunjene prijave, u?esnici konkursa dužni su podneti i slede?u dokumentaciju:

  • originalni predra?un sa specifikacijom za nabavku loznih kalemova stubova, žice u vinogra-darstvu, kao i nabavku sadnica jabu?astog, košti?avog, jezgrastog i jagodi?astog vo?a koji ?e izdavati dobavlja?i registovrani za proizvodnju i prodaju;
  • originalni predra?un sa specifikacijom za nabavku stubova, žice i opreme u vinogradarstvu kao i nabavku sadnica jabu?astog, košti?avog, jezgrastog i jagodi?astog vo?a

* Napomena: Fond ne?e prihvatati izmene predra?una tokom trajanja konkursa;

  • original vlasni?kog lista za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u dva puta ve?oj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja ?e se staviti pod hipoteku) ; ili u slu?aju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije
  • izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava iz 2016. godine – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
  • uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);
  • fotokopija li?ne karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);
  • Kredit ?e se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

       Krediti ?e se odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.

       Realizacija kredita vrši?e se u skladu s prilivom sredstava na ra?un Fonda.

Konkurs je otvoren od 19. februara 2017. godine do iskorištenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne?e uzeti u razmatranje.

Prijavu s traženom dokumentacijom podneti na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

s naznakom «Za konkurs»

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021 / 557-451

Tekst natje?aja i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs