Monday, 17 December, 2018
Najnovije vesti
Home » konkursi » Krediti za podizanje skladišta žitarica, voća i povrća

Krediti za podizanje skladišta žitarica, voća i povrća

psenicaKrediti za dodelu kredita za izgradnju objekata namenjenih skladištenju žitarica, vo?a i povr?a (silosa, podnih skladišta, hladnja?a) u 2017. godini

Krediti ?e biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou , uz primenu valutne klauzule i to na slede?i na?in:

– Maksimalan iznos kredita 40.000 eura,

– Minimalni iznos kredita 10.000 eura,

– Grejs period traje 12 meseci, za vreme po?eka ne obra?unava se interkalarna kamata

    – Rok otplate 36 meseci,

    – Otplata kredita se vrši u šestomese?nim anuitetima, prva rata se upla?uje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Kredit ?e biti realiziran tako što ?e Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavlja?u koju bude odabrao sudionik natje?aja.

Krediti ?e se odobravati u skladu i na temelju PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVR?ENIM KRITERIJIMA ZA DODELU KREDITA PO raspisan konkursu 2017. godini;

LAFARGE  HOLCIM KREDITI  0% KAMATE

 

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim službama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, u?esnici konkursa dužni su podneti i slede?u dokumentaciju:

– Originalni predra?un sa specifikacijom za izgradnju objekata namenjenih skladištenju žitarica, vo?a i povr?a (silosa, podnih skladišta, hladnja?a) iskazanom u dinarskom iznosu (Napomena: Fond ne?e prihva?ati izmene predra?una tokom trajanja konkursa);

– Original vlasni?kog lista za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta ve?oj vrednost i od odobrene vrednosti kredita; (Napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja ?e se staviti pod hipoteku) ili u slu?aju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;

– Izvod iz regitstra poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;

– Uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, na starije od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu)

– Kod izgradnje objekata namenjenih skladištenju žitarica, vo?a i povr?a – troškovnik i predra?un radova i gra?evinska dozvola izdana od strane nadležnog organa uprave;

 – Fotokopija li?ne karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu)

            Kredit ?e se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

             Krediti ?e se odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.

            Realizacija kredita vrši?e se u skladu s prilivom sredstava na ra?un Fonda.

 

Konkurs je otvoren od 19. februara 2017. godine do iskorištenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne?e uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isklju?ivo poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

21000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina 6

s naznakom “Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021 / 557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs