Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Krastavac , bolesti i zaštita biljke, plodova

Krastavac , bolesti i zaštita biljke, plodova

grinje

Krastavac bolesti

Krastavac , bolesti i zaštita – Najzna?ajnije bolesti krastavca. Plamenja?a krastavca (Pseudoperonospora cubensis) Ovo je ekonomski najzna?ajniji patogen krasta- vca. Predstavlja problem kako u proizvodnji na otvorenom, tako i u proizvodnji u zašti?enom prostoru. Simptomi se ispoljavaju naj?eš?e na liš?u starom 5-15 dana u vidu šarenila liš?a. Dolazi do razvoja karakteristi?nih simptoma krupnih uglastih pega oivi?enih lisnom nervaturom. Liš?e postaje krto i lomljivo i  brzo se suši i izumire. Plodovi na zaraženim biljkama su lošeg kvaliteta i kržljavi.

 Što se zaštite ti?e treba kombinovati agrotehni?ke i hemijske mere borbe. Setvu treba uraditi tako da postoji ve?e rastojanje u redu i izme?u redova, jer to omogu?ava bolje provetravanje.

 Sa hemijskom zaštitom kod osetiljivih sorti i hibrida treba po?eti od momenta formiranja prvog stalnog lista. Preporu?uje se preventivna primena fungicida. Za zaštitu protiv plamenja?e krastavca mogu  se koristiti slede?i fungicidi:Quadris,i Ortiva opti, fungicidi na bazi fosetilAl, mankozeb+dimetomorf.

   Pepelnica krastavca (Erysiphe spp.)

 Ova gljiva se javlja u proizvodnji krastavca na otvorenom ali i u zašti?enom prostoru. Na otvorenom polju štete su veoma retke, dok u zašti?enom prostoru, zbog povoljnih uslova za razvoj pepelnica predstavlja ozbiljan problem.

 Prvi simptomi se javljaju na donjem i srednjem liš?u u vidu beli?aste pepeljaste prevlake. U po?etku su pege pojadina?ne, a kasnije se spajaju i pokrivaju ceo list. Tkivo ispod pega žuti i nekrotira. Najupe?atljiviji simptomi su na najbujnijim biljkama na kojima se patogen najintenzivnije razvija.

 Obolele biljke zaostaju u porastu,dolazi do sušenja i propadanja cele biljke. To isto se dešava i sa mladim plodovimau zašti?enom prostoru, veoma brzo se suše i propadaju.Regulisanje temperature i vlažnosti vazduha i zemljišta uzašti?enom prostoru je veoma važna mera, kao i upotreba fungicida kada je to potrebno

.Mogu se koristiti fungicidi na bazi aktivnih materija bupirimat ili miklobutanil.

 Gumozna plamenja?a stabla (Didymella bryoniae)

 Na zaraženim delovima biljaka,listu i stablu,odnosno vrežama uo?ava se prisustvo brojnih crnih ta?aka koje se formiraju u okviru nekroti?nih pega koje su sivomrke boje i javljaju se na vrežama i lisnim drškama, dok su pege na listovima nepravilnog ili okruglastog oblika.

 Pege se formiraju na mestima grananja glavnih vreža neposredno iznad korena, a to dovodi do uvenu?a biljaka.

 Veoma važan segment u suzbijanju ove bolesti je dvogodišnji plodored, kao i prikupljanje i izbacivanje zaraženih biljnih ostataka. Regulisanje temperature i vlažnosti tako?e doprinosi smanjenju mogu?nosti za razvoj patogena.

Siva plesan (Botrytis cinerea)

 Siva plesan predstavlja veliki problem pri gajenju krastavca u zašti?enom prostoru. Simptomi se javljaju na listovima u vidu nekroti?nih pega na ivici ili vrhu lista, uo?avaju se sive somotaste prevlake. Na plodovima dolazi do vodenaste truleži pri vrhu ploda ili oko peteljke ploda. Regulisanje empera ture i vlažnosti vazduha i zemljišta u zašti?enom prostoru predstavlja osnovnu meru spre?avanja pojave ove bolesti.

 Tokom prohladnih i obla?nih dana smanjiti zalivanje i intenzivno provetra-vati objekte. Obolele plodove treba redovno uklanjati. Uz agrotehni?ke mere i hemijske mere borbe su važne,ali pri tom treba voditi ra?una i kombinovati fungicide sa razli?itim mehanizmima delovanja zbog pojave rezistentnosti,i naravno obratiti pažnju na maksimalan broj tretiranja. Za zaštitu krastavca od sive truleži može se koristiti fungicid na bazi cipro-dinila u kombinaciji sa fludioksonilom

Veoma važan segment u suzbijanju ove bolesti je dvogodišnji plodored,kao i prikupljanje i izbacivanje zaraženih biljnih ostataka. Regulisanje temperature i vlažnosti tako?e doprinosi smanjenju mogu?nosti za razvoj patogena.

autor- sluzba za zastitu bilja DELTA AGRARA

foto pixabay.com

Leave a Reply