Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » KOZJE MLEKO bogatstvo hranljivih materija

KOZJE MLEKO bogatstvo hranljivih materija

KOZJE MLEKO – Koze se uglavnom smatraju mle?nim životinjama, jer je mleko njihov glavni proizvod, ako ne i jedini. Postoje bitne razlike me?u kozama u pogledu koli?ine i kvaliteta mleka. Prema koli?ini i kvalitetu proizvedenog mleka, koze se razlikuju po rasama, ali i unutar rase.

Ve?ina koza može dati više mleka, nego što posiše njihova jarad. Karakteristike visoko mle?nih koza izražene su i u njihovom eksterijeru. Visoko mle?na koza se odlikuje laganom glavom, karakteristi?nom za ženske životinje, nežnim kosturom, tankim vratom, oštrim grbenom, dobro izraženom le?nom linijom i bedrima. Koža mle?ne koze treba da bude tanka i mekana. Kod mle?nih koza vrlo je važan izgled vimena i njegova gra?a. Iz ovih navedenih eksterijernih oznaka za mle?nost, proizilazi da se ve? i vizuelnom procenom može dati ocena o njihovoj mle?nosti, iako to nije uvek pravilo.

Izgled i veli?ina mle?ne žlezde je najpouzdanija oznaka mle?nosti. Kod koza, mle?na žlezda treba da bude razvijena, bez vidljivih nedostataka, smeštena izme?u zadnjih nogu, dobro povezana sa stomakom. Vime mle?nih koza je prekriveno tankom nežnom kožom koja je prekrivena dlakom. Gra?a i zdravlje mle?ne žlezde je najvažniji faktor za proizvodnju i osobine mleka.

 KOZJE MLEKO bogatstvo hranljivih materija

 Proizvodnja kozjeg mleka uslovljena je genetskim potencijalom, ishranom i uslovima držanja koza. Najvažniji faktori koji uti?u na koli?inu i sadržaj kozjeg mleka su: rasa, ishrana, starost, redosled laktacije, telesni okvir, karakteristike vimena, temperatura vazduha, zdravstveno stanje koze i još neki drugi faktori.

kefir fenomenalniKozje mleko je izvor proteina visokog kvaliteta, vitamina i minerala. Jedan litar kozjeg mleka sadrži 32 grama proteina, što je dovoljna dnevna potreba za dete od 11 godina ili 70% od dnevne potrebe jedne trudnice. Kozje mleko se lakše probavlja od kravljeg jer je njegova mle?na mast sastavljena od manjih ?estica, ali je zbog toga nepodobnije za proizvodnju maslaca, jer se mle?na mast teže sakuplja, pa gubici mogu iznositi i do 20%. Kozje mleko je i dobar izvor mineralnih materija koje su potrebne ljudskom organizmu. Sadržaj mineralnih materija u kozjem mleku znatno varira i u zavisnosti je od rase, ishrane, zdravstvenog stanja i stadijuma laktacije koze. Kozje mleko je odli?an izvor vitamina, tako da je u jednoj litri mleka sadržana dnevna potreba vitamina za ljudski organizam.

Kozje mleko se najve?im delom prera?uje u sir. Jedan od najvažnijih tehnoloških ciljeva je postizanje odgovaraju?e prikladnosti mleka za sirenje. Kozje mleko pri sirenju ne reaguje na isti na?in kao kravlje. Formirana masa sira nije ?vrsta kao kod sira od kravljeg mleka, a koli?ina proizvedenog sira po litri mleka tako?e je manja. Zna?ajne varijacije u koli?ini proizvedenog sira uslovljene su kvalitetom kozjeg mleka.

Ne?eljko Pipovi?, dipl.ing.

foto pixabay.com