Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » KOZJE MLEKO donosi profit na gazdinstvo

KOZJE MLEKO donosi profit na gazdinstvo

Kozje mleko –  Koza je vrlo mle?na životinja jer u laktaciji proizvede od 10 do 20 puta više mleka u odnosu na svoju telesnu masu. Osim toga, skromnija je u zahtevima ishrane i podnosi razli?ite uslove držanja. U narodu ?esto se naziva sirotinjskom kravom. U pore?enju mle?nosti krave s prose?nom proizvodnjom sa mle?nom kozom, uo?ljivo je da je koza superiornija za približno 30% kada se sjedine vrednosti proteina i masti u mleku.

Na pove?anje koli?ine proizvedenog mleka kao i promenu njegovog hemijskog sastava, znatan uticaj ima ishrana koza. Ona u velikoj meri može uticati na sastav mle?ne masti i belan?evina, a preko njih i na sadržaj suve materije bez masti u mleku, kao pove?ane koncentracije belan?evina prvenstveno kazeina.

Ishrana zelenom hranom (paša), silažom, kao i drugim hranivima, povoljno uti?e na pove?anje koli?ine mleka.

 Koncentrovana hraniva (žitarice) imaju pozitivan uticaj na koli?inu mleka, ali mogu da izazovu izvesno smanjenje koncentracije masti ako ?ine pretežni deo obroka.

Obrok  treba da sadrži izvesnu koli?inu sena, jer ono sadrži vlaknaste materije koje u buragu potpomažu odvijanje procesa važnih za sintezu mle?ne masti. To je i razlog što masno?a mleka naglo opada kada  se sa ishrane senom pre?e na ispašu.

KOZJE MLEKO donosi profit na gazdinstvo

 Najve?u koli?inu mleka koze daju izme?u osme i  devete nedelje laktacije. Potom se zadržava na približno istom nivou oko dva – tri meseca. Nakon toga mle?nost naglo pada, da bi od 8. do 10. meseca nakon jarenja koze zasušile.

 Najmanju mle?nost koze imaju u toku prve laktacije, uz stalno pove?anje, pri ?emu maksimum dostižu izme?u pete i sedme laktacije. Odmah posle jarenja koza lu?i kolostrum ( obi?no traje 5-7 dana ), nakon ?ega se sastav mleka normalizuje. Sadržaj masti i proteina variraju u zavisnosti od perioda laktacije. Njihov sadržaj u mleku se smanjuje tokom drugog meseca laktacije. Zatim se postepeno pove?ava sve do zasušenja.

 Koze se obi?no muzu dva puta dnevno, i to ujutru i uve?e. Pri trokratnoj muži dobija se za 10 do 15% ve?a koli?ina mleka u pore?enju sa dvokratnom. Trokratna muža se kod koza može primeniti u toku tre?eg i ?etvrtog meseca laktacije.

KOZJE MLEKO donosi profit

 Smeštaj koza, naro?ito mle?nih rasa, uti?e na koli?inu proizvedenog mleka (mle?nost je znatno manja ako se drže u mra?nim, vlažnim i neprovetrenim štalama. Vremenski uslovi tako?e uti?u na produkciju mleka. Pri pove?anju temperature iznad 30°C  primetno je smanjenje proizvodnje mleka. Isto se doga?a ako je temperatura suviše niska. Pri visokim spoljnim temperaturama smanjuje se apetit kod koza, što se negativno odražava na muznost, odnosno na proizvodnju mleka. Visoka relativna vlažnost u štali (preko 85%) nepovoljno deluje na proizvedenu koli?inu mleka.

 Kozje mleko spada u najzdravije namirnice pogotovo kada govorimo o mlecnim proizvodima. Njegova hemijska struktura je neverovatno slicna maj?inom mleku. Zato u nastavku pro?itajte kako kozje mleko može poslužiti kao prirodni lek.

 Od pamtiveka širom planete kozje mleko se upotrebljava ne samo za ishranu vec i kao pomo?no sredstvo za le?enje mnogih bolesti. U sebi sadrži mnoštvo proteina bogatih esencijalnim aminokiselinama, široku lepezu vitamina i nema teško svarljivih masti. Ne samo da je lakše za varenje od kravljeg mleka, ve? kozje mleko sadrži manje laktoze. Tako ga lakše mogu podnositi osobe osetljive na laktozu.

Zatim, kozje mleko u odnosu na kravlje u svom sastavu sadrži ve?i nivo vitamina ( pogotovo vitamina B6 ), minerala ( pogotovo kalcijuma ). Ali sadrži niži nivo kalorija. Ostalo je blizu savršene hrane i lako svarljivo ono je pogodno za ishranu beba neposredno nakon prestanka dojenja. Osim toga, kozje mleko je odli?na namirnica za bebe i decu. Ono ne sadrži odredjenu vrstu proteina koji ?esto izaziva alergijsku reakciju kod dece.

Kroz istoriju ?ove?anstva kozje mleko se preporu?uje za ja?anje imuniteta, le?enje i ja?anje plu?a, protiv tuberkuloze. Kozje mleko može biti i dobar saveznik u borbi protiv stresa. Ono u sebi sadrži vitamine B1, B2, B6 i B12 pa stoga ja?a i nervni sistem.

 Kozje mleko ima izražene baktericidne osobine, što se povezuje sa prisustvom antitela u njemu. Od njega se izra?uju razne vrste sireva koji su vrlo cenjeni i postižu više cene na tržištu zbog posebnih karakteristi?nih ukusa.

 PSSS KOSOVSKA MITROVICA   Jakši? Kosovka, dipl. ing. polj.

foto pixabay.com

Leave a Reply