Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » KOZA ekonomična životinja, zahvalna za uzgoj

KOZA ekonomična životinja, zahvalna za uzgoj

koza organskaKOZA  ekonomi?na. Koze za razliku od ostalih preživara koriste najve?i broj biljaka ( preko 500 vrsta). One konzumiraju raznovrstnu hranu i ?esto je menjaju. U njihovoj ishrani u znatnoj meri je zastupljen brst, mnogo više nego kod drugih preživara. Konzumiranje raznovrstnih biljaka održava dobar apetit kod koza pa je poželjno da na njihovim pašnjacima bude žbunja i drve?a.

Me?utim, koze koze mogu da budu i opasne za vo?e i drugo drve?e, ukoliko se dozvoli da previše konzumiraju njihovo liš?e. U odnosu na ovce koze konzumiraju više suve materije po jedinici telesne mase, pa samim tim efikasnije koriste grublja hraniva ali isto tako slabije vare hranu. One u buragu imaju ve?i broj bakterija koje razlažu celulozu. Posebna specifi?nost u ishrani koza je u bržem žvakanju i preživanju.

KOZA  ekonomi?na, životinja zahvalna za uzgoj

U toku vegetacije ishrana koza se uglavnom zasniva na ispaši na pašnjacima. Ako je paša nedovoljna onda se kozama dodaje 200-300 grama koncentrata po danu.  Bremenitost koza traje oko 5 meseci. Razvoj ploda je u prvih 3-4 meseca umeren, što ne zahteva dodatne koli?ine hrane. Tek u zadnjih 4-6 nedelja bremenitosti treba poja?ati ishranu i obrok dopuniti koncentrovanim hranivima. Pri kraju bremenitosti kada je porast ploda najintezivniji ,smanjuje se u?eš?e so?ne hrane i pove?ava koli?ina koncentrata. Posle jarenja koza najprije dobije napoj od mekinja i kvalitetno seno. Posle toga koli?ina suvih hraniva se pove?ava, postepeno se uvode so?na hraniva da bi se posle 7-8 dana ishrana normalizovala. Koze treba zasušiti na 6-8 nedelja pred jarenje kako bi se obnovile telesne rezerve i regenerisala mle?na žlezda.

Ishrana jaradi se obavlja sisanjem ili napajanjem isklju?ivo kozjim organski proizvedenim mlekom  dok je napajanje zamenama zabranjeno. Ishrana mlekom koje ne poti?e iz organske proizvodnje dozvoljena je isklju?ivo u situaciji ako je došlo do uginu?a koze pri jarenju, a nedostaje organsko mleko. Ishrana mlekom mora da traje najmanje 45 dana. Jarad  koja se planiraju za priplod sisaju najmanje 3  meseca. Sa prihranjivanjem jaradi treba po?eti posle 3 nedelje života kada ono po?inje da preživa. Koriste se kabasta hraniva uz dodatak koncentrovanih u skladu sa pravilnikom. Po?etna koli?ina koncentrata je 20-40 grama po danu sa 18 % sirovih proteina da bi se pri zalu?enju dostiglo konzumiranje od 200 g/dan.

 dipl.ing.sto?arstva Safet Vesni?

foto pixabay.com

Leave a Reply