Monday, 21 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » KOSAČICE i kondicioneri štede vreme za sušenje

KOSAČICE i kondicioneri štede vreme za sušenje

travnjak

Kosa?ice

KOSA?ICE i kondicioneri – Kosidba sena, shodno uslovima i mogu?nostima može da se obavlja ru?no ili na savremen na?in upotrebom  namenske mehanizacije. Metod  ru?ne kosidbe još uvek je zastupljen u našim krajevima, ali prevashodno na malim  površinama, u izrazito ekstenzivnim uslovima uzgoja stoke ili na  planinskim travnjacima i teško  pristupa?nim terenima za upotebu mehanizacije. Kosidba zelane mase na ovaj  na?in nije prihvatljiva za Intenzivno sto?arstvo, jer je spora,neravnomerna i u ekonomskom smislu neisplativa. Nasuprot tome meha- nizovana kosidba se obavlja znatno  brže, jevtinije i ravnomernije.

KOSA?ICE i kondicioneri štede vreme za sušenje

se razli?iti tipovi kosa?ica koje mogu biti samohodne ili nošene (prema  na?inu priklju?ka), odnosno oscilatorne, rotacione ili sa diskusnim ure?ajem (prema na?inu košenja radnog dela).

KOSA?ICE i kondicioneri štede vreme za sušenje

Važnu ulogu u pripremanju sena imaju kondicioneri, koji se nalaze u sklopu svremenih tipova kosa?ica. Radni deo kondicionera može da izgleda i funkcioniše dvojako. Jedan tip konicionera se sastoji iz glatkih i rebrastih gumenih valjaka koji se okre?u suprotno jedan od drugog. Prolaskom pokošene biljne mase  izme?u valjaka (pre nego što ona legne nazemlju) ošte?uje se stabljika, koja se ina?e kod leptirnja?a (lucerke i deteline) teže i sporije suši. Nakon ovakve obrade pokošena biljka se laše i ravnomernije suši a ujedino se postiže i znatno smanjenje mehani?kih gubitaka liš?a. Drugi tip kondicionera na horizontalnoj osovini ima udara?ke prste od tvrde plastike ili metala u pravoj ili tzv. „V“ formi. Ovakav udara?ki mehanizam može slobodno da se okre?e oko svoje osovine, ili je fiksiran . Lomljenje i ozle?ivanje stabljika obavlja se pod udarcima mehani?kih „prstiju“ i delimi?nim rasecanjem.

Kod nekih konstrukcija kondicionera, udara?i –„prsti“ prolaze kroz proreze drigog funkcionalnog dela tzv. „?ešlja“, ?ime se pove?ava stepen ozle?ivanja biljaka. Prema nekim podacima, prosek pripreme sena upotrebom  kondicionera ubrzava se za 25-35%.

PSSS Padinska Skela

Dragoljub Krajnovi?  dipl. inž.

foto pixabay.com

Leave a Reply