Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Konoplja – njen značaj, načini uzgoja, mogućnosti primene

Konoplja – njen značaj, načini uzgoja, mogućnosti primene

Konoplja – njen zna?aj – je vrlo stara biljka, poreklom je iz centralne Azije. Gaji se radi vlakna koje se nalazi u stablu i ulja koje se nalazi u semenu. U osušenom stablu se nalazi se 16-20% vlakna, koje je prili?no grubo, jako, izdržljivo na kvašenje. Na koru i drvenasti deo (pozder)stabla otpada oko 75% težine suve stabljike. Koli?ina, vrednost pozdera je velika i zato se upotrebljava za loženje pe?i.Pepeo sadrži 3,6%  fosfora,5,6%  kalijuma,26,7% CaO i zato je pogodan i za ?ubrenje. Seme sadrži  30-33% ulja koje se rafinisano koristi i za isranu,u fabrikama boja i lakova,uljne poga?e za ishranu stoke i za ?ubrenje jer sadrže oko 3% azota.

 Gajenje – Koren je vretenast  jako se grana ide u dubinu i do 2m. Glavna korenova masa se nalazi na dubini do 40 cm. A usisna mo? korena je srednja. Stablo biljke je so?no i zeljasto a sa starenjem o?vrsne i odrveni.U visinu ide i do 5m,pravo je i bez grananja što je i poželjno,time se kvalitet vlakna smanjuje. Stablo konoplja  ina?e ima tri sloja,a najviše vlakna i najboljeg kvaliteta,se nalazi u srednjem delu stabla. Konoplja  je dvodoma biljka ,razlikuju se muške i ženske biljke. U usevu se nalazi oko 56% ženskih biljaka. Ženske biljke su deblje i u prinosu suvog stabla u?estvuju sa oko 62%. Vegetacioni period konoplje iznosi od 90-180 dana. Postoje dve vrste konoplje:

  1. obi?na i
  2. indijska.

Obi?na se gaji radi vlakna i semena , a indijska za dobijanje narkoti?nog sredstva  – hašiša. Za našu zemlju ima zna?aja obi?na.

 Uslovi uspevanja –  Minimalna temperatura za klijanje semena iznosi  1?C – 2?C, dok mlade biljke dosta dobro podnose kratkotrajne slabe  mrazeve od  -1?C -3?C. Optimalna temperatura za  ?etiri meseca vegetacije iznosi od 16-18?C. Konoplja ima veliki zahtev prema vlazi. Razvija veliku nadzemnu masu i ima visok transpiracioni koeficijent (600-700). Slabo podnosi zasenu i treba je gajiti na plodnim , dubokim i umereno rastresitim zemljištima, povoljnih fizi?kih osobina,neutralne do slabo alkalne reakcije. U monokulturi se može gajiti do 3 godine uz obilno ?ubrenje. Najbolji predusevi su mahunarke i ?ubrene okopavine, dok je ona dobar predusev za ve?inu njivskih biljaka.

?ubrenje konoplje –  Pri ?ubrenju treba imatiu vidu da je odnos nadzemnog dela i korena nepovoljan, odnosno koren je slabije razvijen u odnosu na nadzemnu masu. Zahteva obilno ?ubrenje i ono se uglavnom iskoristi u dva meseca (80%). ?ubri se stajnjakom i mineralnim ?ubrivima,

  • 70-180 kg/ha N,

  • 60-160 kg/ha P  i

  • 50-150 kg/ha K.

Pred osnovnu obradu se unosi stajnjak  20-40 t/ha i ½ fosfornih i kalijumovih ?ubriva, pred setvu ½  azotnih , fosfornih i kalijumovih, i u prihranu ½ azotnih ?ubriva. Osnovna obrada treba da se obavi u jesen na dubinu 35-40cm uz unošenje potrebne koli?ine mineralnih ?ubriva i stajnjaka.

Setva – Se obavlja u prvoj polovini aprila , kada se zemljište zagreje na 10 ?C. Koli?ina semena za setvu konoplje za vlakno je 60-80 kg/ha,za seme i vlakno 40-60 kg/ha, za seme 20-40 kg/ha na razmaku 60-70 cm a za vlakno 25-30 cm. me?uredno. Dubina setve zavisi i kre?e se

  • od 2-4 cm. na težim  zemljištima i ranijoj setvi, i

  • 4-6 cm.na lakšim zemljištima i pri kasnijoj setvi.

Posle setve treba povaljati zemljište.

 Nega – Štititi posebno mlade biljke od korova, obezbediti dovoljno vlage, prihrana (prvo neposredno posle nicanja 10 –ak dana , a drugo 15 dana posle prvog, zakidanje zaperaka na biljkama za proizvodnju semena .

 Berba – Zavisi od svrhe gajenja, pa se za vlakno bere u vreme tehniške zrelosti odnosno 7-10 dana posle punog cvetanja muških biljaka. Kada se biljka zatrese sa njih opadaju cvetovi. Muške i ženske biljke žanju se istovremeno. Za vlakno i seme žanju se posebno muške od ženskih i one se žanju u punom cvetanju a ženske na prelazu semena iz žute u punu zrelost. Ali da bi se ženske biljke oplodile treba ostaviti 5% muških biljaka odnosno ne požneti sve. Žetva za seme se obavlja istovremeno ženske i preostale muške biljke. Seme za skladištenje ne sme imati više od 13% vlage.

 PSSS Šabac     Dipl.ing. Svetlana Zlatari?

U našim uslovima je sa sortom industrijske konoplje Helena pri primeni adekvatne agrotehnike mogu?e dobiti prinose zrna do 1.000 kg/ha i prinose stabla do 10 t/ha. Sadržaj ulja u zrnu je oko 30%, a sadržaj vlakna u stablu oko 30%.

Proizvodnja industrijske konoplje je u Srbiji dozvoljena, ali se mora prijaviti Ministarstvu poljoprivrede. Sve informacije vezane za prijavljivanje proizvodnje se mogu na?i u Pravilniku o uslovima gajenja industrijske konoplje, koji se može na?i na vebsajtu Ministarstva poljoprivrede.