Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » KONOPLJA ponovo na našim njivama

KONOPLJA ponovo na našim njivama

 konopljaKonoplja ponovo – Uzgoj konoplje Povratak konoplje na naše njive – savetovanje “Dobar dan domaćine ” u Novom Sadu, 9. februara na Poljoprivrednom fakultetu, će upoznati poljoprivrednike sa načinom gajenja konoplje uz poštovanje zakonskih odredbi. Dugo se vodila polemika o mogućnosti uzgoja konoplje. Evropska unija uvela je standard kvaliteta koji eliminiše plastičan konac u prehrambenoj industriji i uvodi korišćenje prirodnih vlakana za čiju proizvodnju je konoplja najpogodnija. To znači da je evropsko tržište neograničeno za proizvode od konoplje. Na osnovu pravilnika o uslovima za gajenje konoplje objavljenom u „Službenom glasniku RS“, broj 64/13 od 24.jula 2013. godine, propisuje se:

  • Sorta konoplje (Cannabis) koju je dozvoljeno gajiti;
  • Uslovi koje mora ispunjavati pravno ili fizičko lice za dobijanje dozvole za gajenje konoplje;
  • Način izdavanja i rok važenja dozvole, kao i troškovi izdavanja dozvole za gajenje konoplje (Cannabis);
  • Ostali uslovi za dozvoljeno gajenje konoplje (Cannabis) u skladu sa zakonom.

Dozvoljeno je gajiti samo sorte konoplje koje pripadaju vrsti konoplje (Cannabis sativa L) koje su upisane u Registar sorti poljoprivrednog bilja u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje priznavanje sorti poljoprivrednog bilja i čiji je sadržaj supstanci iz grupe tetrahidrokanabinola manji od 0,3%. 

Uslov za dobijanje dozvole za gajenje konoplje radi proizvodnje vlakana, proizvodnje semena za ishranu životinja, prerade, ispitivanja kvaliteta semena, kao i njegovog prometa za pravno ili fizičko lice je da za setvu koristi seme konoplje koje proizvedeno, dorađeno, upakovanao, deklarisano i obeleženo uskladu sa zakonom kojim se uređuje seme.

Uslov za dobijanje dozvole za gajenje konoplje radi proizvodnje semena za dalje razmnožavanje za pravno lice ili preduzetnika je da je upisano u Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva u skladu sa zakonom kojim se uređuje seme.

KONOPLJA ponovo na našim njivama

Dozvola za gajenje konoplje izdaje se na osnovu podnetog zahteva za izdavanje dozvole za gajenje konoplje.

 Zahtev se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, pre setve konoplje, a  najkasnije do 30. aprila tekuće godine.

Pravno lice ili preduzetnik koji podnosi zahtev u svrhu proizvodnje semena za dalje razmnožavanje, uz zahtev dostavlja kopiju rešenja o upisu u Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva. Dozvola za gajenje konoplje važi jednu proizvodnu godinu

 

Mirjana Petrović dipl.ing.polj. PSSS Leskovac

SORTA IZ PROIZVODNJE INSTITUTA U NOVOM SADU

HELENA 

  • sorta Helena je dvodoma konoplja koja pripada tzv. južnoj konoplji
  • prinos vazdušno suve stabljike je 10-11 t/ha
  • sadržaj vlakna u stablu je preko 47%
  • vlakno je veoma kvalitetno, čvrsto i elastično
 • ova sorta pripada industrijskoj konoplji sa sadržajem THC ispod 0,3%, te se ne može zloupotrebiti kao narkotik

Leave a Reply