Monday, 20 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » KONOPLJA ponovo na našim njivama

KONOPLJA ponovo na našim njivama

 konopljaUzgoj konoplje Povratak konoplje na naše njive – savetovanje “Dobar dan doma?ine ” u Novom Sadu, 9. februara na Poljoprivrednom fakultetu,?e upoznati poljoprivrednike sa na?inom gajenja konoplje uz poštovanje zakonskih odredbi. Dugo se vodila polemika o mogu?nosti uzgoja konoplje. Evropska unija uvela je standard kvaliteta koji eliminiše plasti?an konac u prehrambenoj industriji i uvodi koriš?enje prirodnih vlakana za ?iju proizvodnju je konoplja najpogodnija. To zna?i da je evropsko tržište neograni?eno za proizvode od konoplje. Na osnovu pravilnika o uslovi – ma za gajenje konoplje objavljenom u „Službenom glasniku RS“, broj 64/13 od 24.jula 2013. godine, propisuje se:

  • Sorta konoplje (Cannabis) koju je dozvoljeno gajiti;
  • Uslovi koje mora ispunjavati pravno ili fizi?ko lice za dobijanje dozvole za gajenje konoplje;
  • Na?in izdavanja i rok važenja dozvole, kao i troškovi izdavanja dozvole za gajenje konoplje (Cannabis);
  • Ostali uslovi za dozvoljeno gajenje konoplje (Cannabis) u skladu sa zakonom.

Dozvoljeno je gajiti samo sorte konoplje koje pripadaju vrsti konoplje (Cannabis sativa L) koje su upisane u Registar sorti poljoprivrednog bilja u skladu sa zakonom kojim se utvr?uje priznavanje sorti poljoprivrednog bilja i ?iji je sadržaj supstanci iz grupe tetrahidrokanabinola manji od 0,3%. 

Uslov za dobijanje dozvole za gajenje konoplje radi proizvodnje vlakana, proizvodnje semena za ishranu životinja, prerade, ispitivanja kvaliteta semena, kao i njegovog prometa za pravno ili fizi?ko lice je da za setvu koristi seme konoplje koje proizvedeno, dora?eno, upakovanao, deklarisano i obeleženo uskladu sa zakonom kojim se ure?uje seme.

Uslov za dobijanje dozvole za gajenje konoplje radi proizvodnje semena za dalje razmnožavanje za pravno lice ili preduzetnika je da je upisano u Registar proizvo?a?a semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva u skladu sa zakonom kojim se ure?uje seme.

KONOPLJA ponovo na našim njivama

Dozvola za gajenje konoplje izdaje se na osnovu podnetog zahteva za izdavanje dozvole za gajenje konoplje.

 Zahtev se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, pre setve konoplje, a  najkasnije do 30. aprila teku?e godine.

Pravno lice ili preduzetnik koji podnosi zahtev u svrhu proizvodnje semena za dalje razmnožavanje, uz zahtev dostavlja kopiju rešenja o upisu u Registar proizvo?a?a semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva. Dozvola za gajenje konoplje važi jednu proizvodnu godinu

 

Mirjana Petrovi? dipl.ing.polj. PSSS Leskovac

SORTA IZ PROIZVODNJE INSTITUTA U NOVOM SADU

HELENA 

  • sorta Helena je dvodoma konoplja koja pripada tzv. južnoj konoplji
  • prinos vazdušno suve stabljike je 10-11 t/ha
  • sadržaj vlakna u stablu je preko 47%
  • vlakno je veoma kvalitetno, ?vrsto i elasti?no
 • ova sorta pripada industrijskoj konoplji sa sadržajem THC ispod 0,3%, te se ne može zloupotrebiti kao narkotik

Leave a Reply