Tuesday, 11 December, 2018
Najnovije vesti
Home » konkursi » Konkurs za priplodna grla u 2017., AP Vojvodina

Konkurs za priplodna grla u 2017., AP Vojvodina

selekcijaKonkurs  – za dodelu kredita za nabavku priplodnih i tovnih grla u ov?arstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2017 godini.

           Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu priplodnih grla ovaca, koza, svinja i grla za tov.
 Sredstva ?e se dodeljivati ??poljoprivrednim gazdinstvima -PRAVNA i fizi?kim osobama s podru?ja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
  Krediti ?e biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na slede?i na?in:
maksimalan iznos kredita 20.000 eura,
Fond ne?e odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 eura,
rok otplate 24 meseca,
grejs period traje 12 meseci, za vreme po?eka ne obra?unava se interkalarna kamata,
otplata se vrši u šestomese?nim anuitetima, prva rata se upla?uje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata),

Kredit ?e biti realizovan tako što ?e Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavlja?u odnosno izdavatelju predra?una koje bude odabrao u?esnik konkursa.
Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim uredima, kao i na sajtu:
 www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Konkurs za priplodna grla u 2017., AP Vojvodina

Pored popunjene prijave, u?esnici konkursa dužni su podneti i slede?u dokumentaciju:
originalni predra?un sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu (Napomena: Fond ne?e prihvatati izmene predra?una tokom trajanja konkursa);
original vlasni?kog lista za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u dva puta ve?oj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja ?e se staviti pod hipoteku ) ili u slu?aju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja jamstva,
izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava za 2016. godinu – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
 uverenje poresne uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);
fotokopija li?ne karte (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu)

Krediti ?e se odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.
              Realizacija kredita vrši?e se u skladu s prilivom sredstava na ra?un Fonda.

        Konkurs je otvoren od 12. marta 2017. godine do iskorištenja planiranih sredstava za tu namenu. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne?e uzeti u razmatranje.
Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti li?no ili poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
s naznakom “Za konkurs”
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021 / 557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

foto pixabay.com