Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » konkursi » Konkurs za pčelinja društva i opremu AP Vojvodina

Konkurs za pčelinja društva i opremu AP Vojvodina

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo  na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2017. godini

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini jeste unapređivanje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo.

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju po ovom Konkursu iznose ukupno do 4.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodanu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 300.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije jednaka 100.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Konkurs za dodelu sredstava 

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po Konkursu namenjena su za:
1. nabakvu novih pčelinjih društava – maksimalan iznos  do 100.000,00 dinara;
2. nabavku opreme za pčelarstvo: košnice, električna centrifuga, manuelna centrifuga, stresač pčela, električni otklapac saća, kada za otklapanje sača, sto za otklapanje sača, stalak za otklapanje sača, električna pumpa za pretakanje meda, pneumatska punilica za med, ručna dozerica za med, mešalica za kristalizirani med, automatski sto za pakovanje meda, sakupljač polena  (u građen u podnjaču), kanta za med (od inoksa i plastične mase – PP ili PET), cisterna za čuvanje meda, topionik voska s prešom, topionik voska za cele ramove, električni dekristalizator meda, duplikator – homogenizator s miješalicom i reduktorom, matične rešetke, pčelarska vaga (150 kg), linija za punjenje i pakovanje meda, linija za proizvodnju
pčelinje hrane / pogača, mlin čekićar za mlevenje šećera, pčelarska SMS vaga, motorni izduvač za pčele i sušara za polen- maksimalan iznos povrate do 300.000,00 dinara.
Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, ali za više namena unutar jedne tačke, kao i po više tačaka, a do gore navedenog maksimalnog iznosa.
Prilikom razmatranja podnesenih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati kupljena oprema i pčelinja društva nabavljena pre 2017/1/1. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, jamstvenim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 2017/1/1. godine.
3. KORISNICI SREDSTAVA
Pravo na podsticaje ostvaruje fizička osoba – nosilac registrovanog komercijalnog 
poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu.
4. USLOVI ZA U?EŠ?E NA KONKURSU
1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i nalaziti se u aktivnom statusu;
2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorija AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriju jedinice lokalne samouprave s teritorija AP Vojvodine;
3. podnosilac prijave mora imati upisano minimum deset košnica pčela u Upravi za trezor;
4. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za
odvodnjavanje / navodnjavanje i porez na poljoprivredno zemljište, zaključno s 31.12.2016. godine;
5. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korištenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
6. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede i zaštite okoline, a na osnovu ranije potpisanih ugovora.
7. podnositelac prijave i dobavljač opreme ne mogu predstavljati povezane osobe – u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima ( “Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14 i 5/15);
8. plaćanje se vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.
5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15. 08. 2017. godine.
6. POTREBNA DOKUMENTACIJA
1. čitko popunjen obrazac prijave, s obaveznim potpisom podnosioca prijave (s izjavom o pribavljanju dokumenata o kojoj se vodi službena evidencija);
2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registriranog poljoprivrednog gazdinstva;
3. original izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, koji izdaje Uprava za trezor (prva stranica izvoda RPG s osnovnim podacima i treća strana izvoda s podacima o životinjama), ne stariji od 30 dana;
4. za opremu i pčelinja društva koja su nabavljena (plaćena – račun):
• original račun sa specifikacijom opreme (ne stariji od 2017/1/1. Godine), dostavnica i fiskalni ra?un, na kome je jasno naznačeno da je plaćanje izvršeno gotovinski ili karticom, ili
• original račun sa specifikacijom opreme (ne stariji od 2017/1/1. Godine), otpremnica, nalog za prijenos ili nalog za uplatu i overen izvod banke o izvršenom plaćanju, ili  riginal račun sa specifikacijom opreme (ne stariji od 2017/1/1. godine), otpremnicu, ugovor s davaocem kredita i overen izvod banke dobavljača opreme o izvršenom plaćanju. 

Sekretarijat putem nadležnog sektora nalaže Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine utvrditi činjenično stanje na terenu, dostavljanjem izveštaja i zapisnika Sekretarijat .

  • Sekretarijat zadržava pravo od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Isto tako, Sekretarijat može od poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede i zaštite  okoline traži da se izvrši kontrola realizacije predmeta ugovora, a posebno u slučaju računa i predračuna koji su izdani od dobavljača opreme koji nisu u sistemu PDV-a i računa koji su znatno iznad tržišne vrednosti.

  • Postupak donošenja odluke, kriteriji i ostala pitanja vezana za konkurs, propisani su Pravilnikom.
  • Bespovratna sredstva isplaćivaće se skladno prilivom sredstava u budžetu AP Vojvodine.
  1. NA?IN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinsko sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom

“KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE INVESTICIJA PčELARSTVO NA PODRUčJU AP VOJVODINE U 2017. GODINI “, ili lično na pisarnici pokrajinskih tela uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

  1. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021 / 487-4430 od 10 do 14 časova.

  1. INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst Konkursa, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

foto pixabay.com

Konkurs za dodelu sredstava