Friday, 24 November, 2017
Najnovije vesti
Home » konkursi » Konkurs za pčelinja društva i opremu AP Vojvodina

Konkurs za pčelinja društva i opremu AP Vojvodina

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u p?elarstvo  na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2017. godini

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u p?elarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini jeste unapre?ivanje p?elarske proizvodnje i proizvodnje meda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavku novih p?elinjih društava i opreme za p?elarstvo.

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju po ovom Natje?aju iznose ukupno do 4.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom natje?aju utvr?uju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije.
Prilikom obra?una, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodanu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može pre?i 300.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara, a razmatra?e se samo prijave ?ija je vrijednost investicije jednaka 100.000,00 dinara ili ve?a od tog iznosa.
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po Konkursu namenjena su za:
1. nabakvu novih p?elinjih društava – maksimalan iznos  do 100.000,00 dinara;
2. nabavku opreme za p?elarstvo: košnice, elektri?na centrifuga, manuelna centrifuga, stresa? p?ela, elektri?ni otklapac sa?a, kada za otklapanje sa?a, sto za otklapanje sa?a, stalak za otklapanje sa?a, elektri?na pumpa za pretakanje meda, pneumatska punilica za med, ru?na dozerica za med, mešalica za kristalizirani med, automatski sto za pakovanje meda, sakuplja? polena  (u gra?en u podnja?u), kanta za med (od inoksa i plasti?ne mase – PP ili PET), cisterna za ?uvanje meda, topionik voska s prešom, topionik voska za cele ramove, elektri?ni dekristalizator meda, duplikator – homogenizator s miješalicom i reduktorom, mati?ne rešetke, p?elarska vaga (150 kg), linija za punjenje i pakovanje meda, linija za proizvodnju
p?elinje hrane / poga?a, mlin ?eki?ar za mlevenje še?era, p?elarska SMS vaga, motorni izduva? za p?ele i sušara za polen- maksimalan iznos povrate do 300.000,00 dinara.
Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, ali za više namena unutar jedne ta?ke, kao i po više ta?aka, a do gore navedenog maksimalnog iznosa.
Prilikom razmatranja podnesenih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, ne?e se priznavati kupljena oprema i p?elinja društva nabavljena pre 2017/1/1. godine, što mora biti dokumentovano ra?unima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, jamstvenim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je re? o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon
2017/1/1. godine.
3. KORISNICI SREDSTAVA
Pravo na podsticaje ostvaruje fizi?ka osoba – nosilac registrovanog komercijalnog 
poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu.
4. USLOVI ZA U?EŠ?E NA KONKURSU
1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i nalaziti se u aktivnom statusu;
2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorija AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriju jedinice lokalne samouprave s teritorija AP Vojvodine;
3. podnosilac prijave mora imati upisano minimum deset košnica p?ela u Upravi za trezor;
4. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za
odvodnjavanje / navodnjavanje i porez na poljoprivredno zemljište, zaklju?no s 31.12.2016. godine;
5. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korištenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se ure?uje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
6. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede i zaštite okoline, a na osnovu ranije potpisanih ugovora.
7. podnositelac prijave i dobavlja? opreme ne mogu predstavljati povezane osobe – u smislu ?lana 62. Zakona o privrednim društvima ( “Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14 i 5/15);
8. pla?anje se vrši na teku?i ra?un dobavlja?a ili gotovinski, a pla?anja putem kompenzacije i cesije ne?e biti priznata.
5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaklju?no sa 15. 08. 2017. godine.
6. POTREBNA DOKUMENTACIJA
1. ?itko popunjen obrazac prijave, s obaveznim potpisom podnosioca prijave (s izjavom o pribavljanju dokumenata o kojoj se vodi službena evidencija);
2. fotokopija li?ne karte ili o?itana ?ipovana li?na karta nosioca registriranog
poljoprivrednog gazdinstva;
3. original izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, koji izdaje Uprava za trezor (prva stranica izvoda RPG s osnovnim podacima i tre?a strana izvoda s podacima o životinjama), ne stariji od 30 dana;
4. za opremu i p?elinja društva koja su nabavljena (pla?ena – ra?un):
• original ra?un sa specifikacijom opreme (ne stariji od 2017/1/1. Godine), dostavnica i fiskalni ra?un, na kome je jasno nazna?eno da je pla?anje izvršeno gotovinski ili
karticom, ili
• original ra?un sa specifikacijom opreme (ne stariji od 2017/1/1. Godine), otpremnica, nalog za prijenos ili nalog za uplatu i ovjeren izvod banke o izvršenom pla?anju, ili  riginal ra?un sa specifikacijom opreme (ne stariji od 2017/1/1. godine), otpremnicu, ugovor s davaocem kredita i overen izvod banke dobavlja?a opreme o izvršenom pla?anju. 

Sekretarijat putem nadležnog sektora nalaže Poljoprivrednoj stru?noj i savetodavnoj službi AP Vojvodine utvrditi ?injeni?no stanje na terenu, dostavljanjem izveštaja i zapisnika Sekretarijat .

  • Sekretarijat zadržava pravo od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Isto tako, Sekretarijat može od poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede i zaštite  okoline traži da se izvrši kontrola realizacije predmeta ugovora, a posebno u slu?aju ra?una i predra?una koji su izdani od dobavlja?a opreme koji nisu u sistemu PDV-a i ra?una koji su znatno iznad tržišne vrednosti.

  • Postupak donošenja odluke, kriteriji i ostala pitanja vezana za konkurs, propisani su Pravilnikom.
  • Bespovratna sredstva ispla?ivat se skladno prilivom sredstava u budžetu AP Vojvodine.
  1. NA?IN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinsko sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom

“KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE INVESTICIJA P?ELARSTVO NA PODRU?JU AP VOJVODINE U 2017. GODINI “, ili li?no na pisarnici pokrajinskih tela uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 ?asova.

  1. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021 / 487-4430 od 10 do 14 ?asova.

  1. INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst Konkursa, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.