Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » konkursi » Konkurs za opremanje, efikasnost farmi AP Vojvodina

Konkurs za opremanje, efikasnost farmi AP Vojvodina

Konkurs za opremanje pove?anje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini.

Predmet je dodela bespovratnih sredstava za sufinanciranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ov?arskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hla?enje i skladištenje .

VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje sto?arskih farmi u AP Vojvodini u 2017. godini predvi?en je ukupan iznos do 35.000.000,00 dinara.

Konkurs za opremanje

Bespovratna sredstva za opremanje sto?arskih farmi po ovom KONKURSU utvr?uju se u iznosu do 60% prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obra?una, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodanu vrednost (PDV).

 Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može pre?i 2.250.000,00 dinara, a ukoliko je podnosilac prijave žena ili osoba mla?e od 40 godina, odnosno ukoliko se investicija  realizuje na podru?ju s otežanim uslovima rada u poljoprivredi, maksimalni iznos bespovratnih sredstava jeste do 2.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara, odnosno u razmatranje ?e biti uzete prijave ?ija je vrednost investicije jednaka ili ve?a od 100.000,00 dinara.

Korisnik sredstava može podneti samo jednu prijavu po jednoj kategoriji životinja. 

Prijave do 31. avgusta 2017.

neki od uslova konkursa: 

podnosilac prijave može imati najviše, za sektor mleko: 300 mle?nih krava, odnosno 1.000 koza, odnosno 1.000 ovaca; za sektor meso: 500 tovnih junadi, odnosno 1000 koza, odnosno 1000 ovaca,odnosno 800 priplodnih krma?a i nazimica, odnosno 8.000 grla tovnih svinja po turnusu, odnosno 10.000 nosilica po turnusu, odnosno 10.000 brojlera po turnusu, odnosno 2000 ?urki po turnusu

Konkurs za opremanje

podnosilac prijave mora biti vlasnik životinje koja je predmet zahtjeva ili je vlasnik životinje ?lan njegovog poljoprivrednog gazdinstva;podnosilac prijave mora imati objekte za smještaj životinja

podnosilac prijave mora regulisati obveze po rešenjima o naknadama za  odvodnjavanje / navodnjavanje zaklju?no sa 2016-om godinom;

podnosilac prijave mora regulisati porez na poljoprivredno zemljište, zaklju?no sa 2016-om godinom;

više informacija na TELEFON : 021/4881-852 ?? 10-12 ; ili www.psp.vojvodina.gov.rs. 

foto pixabay.com

Konkurs za opremanje