Tuesday, 24 October, 2017
Najnovije vesti
Home » konkursi » Konkurs za opremanje, efikasnost farmi AP Vojvodina

Konkurs za opremanje, efikasnost farmi AP Vojvodina

Konkurs za povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2017. godini.

Predmet je dodela bespovratnih sredstava za sufinanciranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje .

VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2017. godini predviđen je ukupan iznos do 35.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom KONKURSU utvrđuju se u iznosu do 60% prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodanu vrednost (PDV).

 Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.250.000,00 dinara, a ukoliko je podnosilac prijave žena ili osoba mlađe od 40 godina, odnosno ukoliko se investicija  realizuje na području s otežanim uslovima rada u poljoprivredi, maksimalni iznos bespovratnih sredstava jeste do 2.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara.

Korisnik sredstava može podneti samo jednu prijavu po jednoj kategoriji životinja. 

Prijave do 31. avgusta 2017.

neki od uslova konkursa: 

podnosilac prijave može imati najviše, za sektor mlijeko: 300 mlečnih krava, odnosno 1.000 koza, odnosno 1.000 ovaca; za sektor meso: 500 tovnih junadi, odnosno 1000 koza, odnosno 1000 ovaca,odnosno 800 priplodnih krmača i nazimica, odnosno 8.000 grla tovnih svinja po turnusu, odnosno 10.000 nosilica po turnusu, odnosno 10.000 brojlera po turnusu, odnosno 2000 ćurki po turnusu

podnosilac prijave mora biti vlasnik životinje koja je predmet zahtjeva ili je vlasnik životinje član njegovog poljoprivrednog gazdinstva;podnosilac prijave mora imati objekte za smještaj životinja

podnosilac prijave mora regulisati obveze po rešenjima o naknadama za  odvodnjavanje / navodnjavanje zaključno sa 2016-om godinom;

podnosilac prijave mora regulisati porez na poljoprivredno zemljište, zaključno sa 2016-om godinom;

više informacija na TELEFON : 021/4881-852 од 10-12 ; ili www.psp.vojvodina.gov.rs.