Sunday, 24 September, 2017
Najnovije vesti
Home » konkursi » Konkurs za investicije u AP Vojvodini

Konkurs za investicije u AP Vojvodini

grožđe

Konkurs

Konkurs za investicije za preradu voća,povrća,gljiva i proizvodnju vina i jakih alkoholnih pića. Ukupna sredstva su 50 miliona dinara. Maksimalni iznos po jednoj investiciji je 2 miliona dinara dok je za mlede, žene u poljoprivredi i na području sa otežanim uslovima uzgoja iznos do 2,2 miliona dinara. Sredstva su namenjena postizanju boljeg ekonomskog efektu gajenih kultura i da se na tržištu ponude proizvodi sa višim stepenom obrade. konkurs je otvoren do 10. septembra 2017 ( odnodno do utroška sredstava ).

Više o konkursu na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu.

ПОВРЋА (УКЉУЧУЈУЋИ И ПЕЧУРКЕ), ГРОЖЂА, ПРОИЗВОДЊУ ВИНА И ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017.ГОДИНИ

  1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција за прераду воћа, поврћа (укључујући и печурке) и грожђа на територији АП Војводине у 2017. години (у даљем тексту: Конкурс) јесте улагање у нову опрему, ради повећања прихода на пољопривредним газдинствима и запошљавања руралног становништва.

Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава у нову опрему за сушење, замрзавање,

бланширање, пастеризацију, стерилизацију производа од воћа и поврћа (укључујући и печурке), опрему за производњу вина и јаких алкохолних пића и опрему за пријем, прераду, пуњење и паковање производа од воћа, поврћа (укључујући и печурке), грожђа, вина и јаких алкохолних пића.

  1. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Бесповратна средстава која се додељује по Конкурсу износе укупно 50.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 50% од укупне вредности инвестиције.

За подносиоце пријава ‒ физичка лица и предузетнике, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, лица млађа од 40 година и жене ‒ бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупне вредности инвестиције.

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава ‒ до 2.000.000,00 динара, а уколико је подносилац пријаве жена или лице млађе од 40 година, односно уколико се инвестиција реализује на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, максимални износ бесповратних средстава јесте до 2.200.000,00 динара.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 100.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је вредност инвестиције 200.000,00 динара или већа од тог износа.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:

  1. набавку нове опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа (укључујући и печурке) и грожђа као и  њихових производа: сушаре (на пример: тунелске, тракасте, коморне), опрема и уређаји за сушење у вакуму, опрема и уређаји за микроталасно сушење, опрема и уређаји за осмотско сушење, опрема и уређаји за сушење замрзавањем – лиофилизатор, друга и слична опрема и

уређаји намењени за ову врсту инвестиције;

  1. набавку нове опреме и уређаја зa зaмрзaвaњe воћа и поврћа, као и њихових производа:

континуални тунел за замрзавање, уређаји за замрзавање у блоковима, класичан тунел, друга и слична опрема и уређаји намењени за ову врсту инвестиције;

  1. набавку нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа од воћа, поврћа (укључујући и печурке) и грожђа: бланшери разни с припадајућом опремом, пастеризатори (на пример: плочасти, цевни, тунелски), стерилизатори (хоризонтални, вертикални, континуални и дисконтинуални, односно аутоклави), пастер када друга и слична опрема и уређаји намењени за ову врсту инвестиције;
  1. набавку опреме за производњу вина и јаких алкохолних пића: инокс судови за вино и ракију, винификатори, универзалне посуде за вино и јака алкохолна пића, уређаји за контролисану ферментацију и хладну стабилизацију вина, парни енератори за стерилизацију опреме и судова

и уређаји за прање, дрвени судови и бурићи за барикирање, филтери, муљаче, пумпе, центрифугални сепаратори, системи за убацивање азота, пнеуматске пресе, млинови и пасирке за воће, казани за дестилацију;

  1. набавку нове опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање производа од воћа, поврћа (укључујући и печурке) и грожђа: опрема за прање, ваге (колске, подне), транспортери (хоризонтални, коси или вертикални), механички филтери, пумпе, одвајачи ваздуха, суви и ваздушни пречистач, опрема и уређаји за вађење семене ложе, одвајање, сечење, љуштење, млевење и пасирање, опрема за одвајање коштица, уређаји за концентрисање, уређаји за пуњење и дозирање налива са припадајућом опремом, уређаји за одмеравање и дозирање компоненти са припадајућом опремом, уређаји за паковање са припадајућом опремом, уређаји за затварање амбалаже, ручни и аутоматски са припадајућом опремом, линије за пуњење и етикетирање уз одговарајућу опрему, пунилице, етикетирке и чепилице, постоља за дрвену барик бурад и опрема за транспорт у склопу винарије/дестилерије.

Корисник средстава може поднети само једну пријаву по Конкурсу за више намена у оквиру једне тачке, као и комбиновањем тачака 1, 2, 3 и 4 с тачком 5.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се признавати ни инвестиције реализоване пре 01.01.2017. године нити опрема купљена пре тог датума, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, као и царинским декларацијама (уколико је подносилац пријаве директни увозник) и другим доказима, који носе датум након 01.01.2017.године.

III. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и која се налазе у активном статусу, и то:

  1. физичко лице:

– носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

– предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

  1. правно лице:

– привредно друштво;

– земљорадничка задруга.

Привредно друштво може остварити право на подстицаје ако је разврстано у микро и мало правно лице,а земљорадничка задруга уколико је разврстана у микро, мало или средње и велико правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Više informacija OVDE