Friday, 17 August, 2018
Najnovije vesti
Home » konkursi » Konkurs – sertifikacija bezbednosti i kvaliteta -AP Vojvodina

Konkurs – sertifikacija bezbednosti i kvaliteta -AP Vojvodina

sjeni?ka

Konkurs – Kvalitet i bezbednost

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvo?enja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine

Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova uvo?enja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini.

Namena i visina sredstava

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:
1. troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla u 2017. godini;
2. troškova kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s geografskim poreklom, ?iju su kontrolu i sertifikaciju proizvodnje u 2017. godini izvršile ovlašc?ene organizacije;
3. troškova za uvo?enje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000,
GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER u 2017. godini.
Za realizaciju ovog konkursa predvi?eno je ukupno 3.000.000,00 dinara.
Sredstva namenjena po ovom konursu predvi?ena su za sufinansiranje do 50% podrške od plac?enog iznosa za realizovane investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost. Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 30.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 400.000,00 dinara.
Korisnici sredstava:
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i
nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. fizi?ko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodi?nog poljoprivrednog gazdinstva;
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodi?nog poljoprivrednog
gazdinstva.
2. pravno lice:
– privredno društvo – razvrstano u mikro i malo privredno društvo u skladu sa zakonom
kojim se ure?uje ra?unovodstvo,
– udruženje gra?ana,
– zemljoradni?ka zadruga.
Uslovi za korišc?enje sredstava:
? registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih
gazdinstva i mora da se nalazi u aktivnom statusu;
? podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
? podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišc?enje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se ure?uje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
? podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
? podnosilac prijave mora imati regulisane obaveze i plac?ene poreze, kao i druge dospele
obaveze iz javnih prihoda za 2016. Godinu;
? da se plac?anje vrši na tekuc?i ra?un vršioca usluge, a plac?anje putem kompezacije i
cesije nec?e biti priznata.
Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:
1. ?itko popunjena prijava sa obaveznim potpisom podnosioca prijave i pe?atom preduzetnika odnosno pravnog lica (sa izjavom o pribavljanju dokumenata o kojoj se vodi službena evidencija);
2. original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, koji izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda s podacima o  površinama, ne stariji od 30 dana);
3. fotokopija li?ne karte ili o?itana ?ipovana li?na karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašc?enog lica u pravnom licu;
4. potvrda poreske uprave o plac?enom porezu i drugim dospelim obavezama iz javnih prihoda za 2016. godinu.
5. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda nadležnog organa)
zaklju?no sa 31.12.2016. godine.
6. izjava podnosioca prijave da za investiciju za koju podnosi prijavu nije koristio sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija nije bila predmet drugog postupka za korišc?enje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se ure?uje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.
Dodatna obavezna dokumentacija za preduzetnike:
7. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
više informacija OVDE
foto pixabay.com