Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Konkurs komasacija , bespovratno 15 miliona dinara

Konkurs komasacija , bespovratno 15 miliona dinara

Konkurs komasacija – za sufinansiranje – Za zapo?injaje novih postupaka komasacije u jedinicama lokalnih samouprava s teritorije AP Vojvodine, kao i nastavak postupaka komasacije koji su u toku namenjeno više od 73 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumrstvo raspisao je konkurs za sufinansiranje realizacije aktivnosti kod postupaka komasacije.

Cilj konkursa je podrška zapo?injanju novih postupaka komasacije u jedinicama lokalnih samouprava s teritorije AP Vojvodine, kao i nastavak postupaka komasacije koji su u toku (za jedinice lokalne samouprave: Zrenjanin, Pan?evo, Vršac, Sremska Mitrovica, Ba?ka Palanka, Ba?ki Petrovac, Kanjiža, Irig, Opovo, Žitište, Vrbas, Mali I?oš, Ruma, Apatin i Kovin).

Konkurs komasacija 

Koliko sredstava se dodeljuje?  

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje za zapo?injanje novih postupaka komasacije jeste 24.096.510,84 dinara.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje za realizaciju ranije zapo?etih postupaka komasacije koji su u toku u jedinicama lokalne samouprave iz ta?ke 1. ovog konkursa jeste 49.381.556,34 dinara.

Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 55 %. Preostali iznos obezbe?uje korisnik sredstava.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava po jednoj prijavi iznosi do 15.000.000,00 dinara.

Namena sredstava

Kada su u pitanju prijave koje se podnose za zapo?injanje novog postupka komasacije, predmet finansiranja jesu aktivnosti na realizaciji I faze komasacije, definisane programom komasacije: komasaciona procena vrednosti zemljišta, geodetsko-tehni?ki radovi, nadzor nad vršenjem radova, i sl.

Kada su u pitanju prijave koje se podnose za nastavak komasacije, predmet finansiranja jesu aktivnosti na realizaciji II i III faze komasacije, definisane programom komasacije: geodetsko-tehni?ki radovi, nadzor nad vršenjem radova, radovi na kr?enju terena i ure?enju zemljišta koji su nužni radi nesmetanog sprovo?enja komasacije, katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta, nabavka belega i sl.

Predmet sufinansiranja nisu troškovi: komisije za komasaciju, potkomisija, komisije za javnu nabavku, konsultantskih usluga, kancelarijskog materijala i opreme, izrada programa komasacije, telefona, struje, zakupa prostorija, reprezentacije i sli?no.

Rok za prijavu na konkurs zaklju?no sa 04.9.2017. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4405.

foto pixabay.com

Konkurs komasacija – za sufinansiranje