Saturday, 16 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Koncentrati njihov sastav i vrste prema grupama

Koncentrati njihov sastav i vrste prema grupama

kukuruzKoncentrati njihov sastav – Koncentrati su hraniva sa visokim sadržajem energije i proteina, kao i niskim sadržajem vlakana (celuloze). Energija je obi?no zastupljena u obliku skroba, še?era i drugih, lako dostupnih ugljenih hidrata, masti i ulja.

U koncentrovana hraniva koja se koriste u ishrani kravâ spadaju zrnasta hraniva i sporedni proizvodi prehrambene industrije, a njihovim mešanjem i dodavanjem mineralnih hraniva i razli?itih drugih dodataka, nastaju industrijski proizvedene smeše koncentrata.

 U grupu zrnastih hraniva koja se koriste pri proizvodnji smešâ spadaju žitarice (kukuruz, sirak, ovas, je?am, pšenica i raž), leguminoze (soja, grašak, lupina, sto?ni bob, kikiriki), kao i druge biljne vrste (suncokret, pamuk, uljana repica i dr.).

 Grupi sporednih proizvoda prehrambene industrije pripadaju sporedni proizvodi industrije ulja (uljane sa?me i poga?e soje, suncokreta i uljane repice), mlinske industrije (mekinje, obi?no pšeni?ne, re?e drugih žitaricâ), industrije skroba (gluten, naj?eš?e kukuruzni), industrije piva (pivski trop i pivski kvasac) i proizvodi industrije še?era (rezanci še?erne repe: sveži, suvi ili silirani i melasa).

 Koncentrati njihov sastav i vrste prema grupama

Hraniva životinjskog porekla (kao sporedni proizvodi prehrambene industrije) su, u ve?ini zemalja sa razvijenim sto?arstvom, zabranjena u ishrani preživara zbog mogu?nosti prenošenja opasne bolesti „ludih kravâ” ili BSE (Bovine spongiform encephalophaty). Iz istog razloga, zabranjena su i kod nas (Službeni list SR Jugoslavije, 2001). Izuzetak je mleko u prahu koje se koristi pri spremanju zamenâ za mleko za podmladak preživara.

 Od mineralnih hraniva, pri spremanju smešâ koncentrata najviše se koriste sto?na kreda (kalcijum – karbonat), mono – i dikalcijum – fosfat, a ostala jedinjenja re?e.

POWER MILK /  Sirovinski sastav: vitamini, mikro i makro mineralne materije, antioksidansi i biljni nosa?. O?ekivani hemijski sastav: magnezijum 6,70%, natrijum 1,27%, kalcijum 11,66%, fosfor 8,81%, vitamin A 900.000,00 IJ/kg, vitamin D3180.000,00IJ/kg, vitamin E IJ/kg 4.000,00, cink (E6) 6.399,91 mg/kg, gvož?e (E1) 833,58 mg/kg, mangan (E5) 5.400,03 mg/kg, bakar (E4) 1.099,95 mg/kg, jod (E2) 60,01mg/kg, selen (E8) 27,00 mg/kg, antioksidansi 3.600,00 mg/kg i arome 300,00 mg/kg. Antioksidansi : BHT i etoksikvin. Sadrži još kobalt (E3).

 ISV  Subotica :  Tel/fax: +381 24 410 0027: www.isv.rse-mail: office@isv.rs

Kao dodaci smešama koncentrata koriste se materije sa hranljivim svojstvom (urea, vitamini, mikroelementi, protektirane aminokiseline i masti) i razli?iti dodaci u cilju preveniranja i optimiziranja fizioloških procesa (puferi i baze, anjonske soli, monensin, kvasci i gljivice, adsorbenti mikotoksina)

 Smeše koncentrata za goveda (ali i ostale vrste životinjâ) možemo podeliti na: kompletne, dopunske-­proteinske smeše i predsmeše minerala i vitamina. Smeše koje se proizvode za ishranu kravâ i koje se mogu stavljati u promet prema Pravilniku o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za životinje (Službeni list SRJ, 2000) i Pravilniku o izmenama i dopunama pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za životinje (Službeni list SRJ, 2001) su:

 1. Potpuna smeša za krave muzare (12 % ukupnih proteina – UP)

2. Potpuna smeša za krave muzare do 20 litara mleka na dan (15 % UP)

3. Potpuna smeša za krave muzare iznad 20 litara mleka na dan (18 % UP)

4. Dopunska smeša za krave muzare (30 % UP) i

5. Potpuna smeša za visoko steone junice i zasušene krave (14 % UP).

Potpune smeše za goveda bi trebalo da svojim sastavom omogu?e dopunu osnovnog obroka na bazi kabastih hraniva. Uloga dopunskih smeša je, da svojim hemijskim sastavom, odnosno, visokom koncentracijom proteina, vitamina i minerala, dopune osnovni obrok na bazi kabaste hrane i ugljenohidratnih (naj?eš?e zrnastih) hraniva. Predsmeše (premiksi) služe za proizvodnju potpunih i dopunskih smešâ.

Proizvode se dve vrste predsmeša, kao 1 %-ne i 3%-ne. Prve obezbe?uju neophodne vitamine i mikroelemente, a druge vitamine, mikro i makroelemente u obrocima ili smešama.

Ne?eljko Pipovi?, dipl.ing.

Leave a Reply