Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Koncentrat za ishranu krava, koji izabrati-ISV

Koncentrat za ishranu krava, koji izabrati-ISV

prasad isv

Koncentrati ISV

Koncentrati su hraniva sa visokim sadržajem energije i proteina, kao i niskim sadržajem vlakana (celuloze). Energija je obi?no zastupljena u obliku skroba, še?era i drugih,
lako dostupnih ugljenih hidrata, masti i ulja. U koncentrovana hraniva koja se koriste u ishrani kravâ spadaju zrnasta hraniva i sporedni proizvodi prehrambene industrije, a njihovim mešanjem i dodavanjem mineralnih hraniva i razli?itih drugih dodataka, nastaju industrijski proizvedene smeše koncentrata.

 U grupu zrnastih hraniva koja se koriste pri proizvodnji smešâ spadaju žitarice (kukuruz, sirak, ovas, je?am, pšenica i raž), leguminoze (soja, grašak, lupina, sto?ni bob, kikiriki), kao i druge biljne vrste (suncokret, pamuk, uljana repica i dr.).

 Grupi sporednih proizvoda prehrambene industrije pripadaju sporedni proizvodi industrije ulja (uljane sa?me i poga?e soje, suncokreta i uljane repice), mlinske industrije (mekinje, obi?no pšeni?ne, re?e drugih žitaricâ), industrije skroba (gluten, naj?eš?e kukuruzni), industrije piva (pivski trop i pivski kvasac) i proizvodi industrije še?era (rezanci še?erne repe: sveži, suvi ili silirani i melasa).

Hraniva životinjskog porekla (kao sporedni proizvodi prehrambene industrije) su, u ve?ini zemalja sa razvijenim sto?arstvom, zabranjena u ishrani preživara zbog mogu?nosti prenošenja opasne bolesti „ludih kravâ” ili BSE (Bovine spongiform encephalophaty). Iz istog razloga, zabranjena su i kod nas (Službeni list SR Jugoslavije, 2001). Izuzetak je mleko u prahu koje se koristi pri spremanju zamenâ za mleko za podmladak preživara.

  Koncentrat za ishranu krava, koji izabrati ?

Od mineralnih hraniva, pri spremanju smešâ koncentrata najviše se koriste

  • sto?na kreda (kalcijum-karbonat),
  • mono- i dikalcijum-fosfat, a ostala jedinjenja re?e.

Kao dodaci smešama koncentrata koriste se materije sa hranljivim svojstvom (urea, vitamini, mikroelementi, protektirane aminokiseline i masti) i razli?iti dodaci u cilju preveniranja i optimiziranja fizioloških procesa (puferi i baze, anjonske soli, monensin, kvasci i gljivice, adsorbenti mikotoksina).

 Smeše koncentrata za goveda (ali i ostale vrste životinjâ) možemo podeliti na:

  • kompletne,
  • dopunske-­proteinske smeše i
  • predsmeše minerala i vitamina.

KOMPANIJA  ISV – Subotica               Proizvod premiks  :  POWER  MILK
Sirovinski sastav: vitamini, mikro i makro mineralne materije, antioksidansi i biljni nosa?.   Uputstvo za upotrebu: Ovaj vitaminsko-mineralni premiks se koristi za izradu potpune smeše za krave muzare u koli?ini od 3,0%.

Smeše koje se proizvode za ishranu kravâ i koje se mogu stavljati u promet prema Pravilniku o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za životinje (Službeni list SRJ, 2000) i Pravilniku o izmenama i dopunama pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za životinje (Službeni list SRJ, 2001) su:

1. Potpuna smeša za krave muzare (12 % ukupnih proteina – UP)

 2. Potpuna smeša za krave muzare do 20 litara mleka na dan (15 % UP)

 3. Potpuna smeša za krave muzare iznad 20 litara mleka na dan (18 % UP)

 4. Dopunska smeša za krave muzare (30 % UP) i

 5. Potpuna smeša za visoko steone junice i zasušene krave (14 % UP).

Potpune smeše za goveda bi trebalo da svojim sastavom omogu?e dopunu osnovnog obroka na bazi kabastih hraniva.

Uloga dopunskih smeša je, da svojim hemijskim sastavom, odnosno, visokom koncentracijom proteina, vitamina i minerala, dopune osnovni obrok na bazi kabaste hrane i ugljenohidra tnih (naj?eš?e zrnastih) hraniva.

Predsmeše (premiksi) služe za proizvodnju potpunih i dopunskih smešâ. Proizvode se dve vrste predsmeša,kao 1 %-ne i 3%-ne.  Prve obezbe?uju neophodne vitamine i mikroelemente, a druge vitamine, mikro i makroelemente u obrocima ili smešama.

Ne?eljko Pipovi?, dipl.ing.

Leave a Reply